Ecdysterone Beta Ecdysterone 20-Gidroksidison Cyanotis arachnoidea ekstrakty

Gysga düşündiriş:

Ekdysteron, Commelinaceae ösümligi Pearl Cyanotis Arachnoidea-nyň kökünden alnan işjeň madda. Ony arassalygyna görä ak, çal ak, açyk sary ýa-da açyk goňur kristal poroşoklara bölüp bolar. Ekdisteron lukmançylykda, saglygy goraýyşda giňden ulanylýar , kosmetika we tohumçylyk pudaklary.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Ekdysteron, Commelinaceae ösümligi Pearl Cyanotis Arachnoidea-nyň kökünden alnan işjeň madda. Ony arassalygyna görä ak, çal ak, açyk sary ýa-da açyk goňur kristal poroşoklara bölüp bolar. Ekdisteron lukmançylykda, saglygy goraýyşda giňden ulanylýar , kosmetika we tohumçylyk pudaklary.
Ekdysteronyň ulanylyşy
1.Farmakologiki amaly
Adamyň kollagen sintezine we öýjükleriň ösmegine itergi beriň, dermal öýjükleriň bölünmegini höweslendirýär we bedendäki holesterini ýok edýär; Aritmiýa garşy, ýadawlyga garşy, gan lipidini azaldýar we gan glýukozasynyň ýokarlanmagyny saklaýar; Meridianlary gazmak we kollateriallary işjeňleşdirmek, dehumidizasiýa we analjeziýa. 1976-njy ýylda planşetler, sanjymlar we gipsler üçin “Hlorella Ecdysterone” işlenip düzüldi. Halk lukmançylygy revmatoid artritini gowy bejeriş täsiri bilen bejermek üçin hem ulanylýar. 20-gidroksiksi täsirli komponent, kliniki gözleglerde göni gipoglikemik bolup, II görnüşde täsirli. süýji keseli, esasanam süýji keselinde.
2. Sport saglyk önümleriniň ulanylyşy
Ekdysteron, belok zynjyrlaryna ýygnanmak üçin aminokislotalary köpeltmek arkaly myşsa öýjüklerinde beloklaryň ösmegine we göçmegine ep-esli itergi berip biler. Ekdisteron diňe bir saglyga peýdaly däl, eýsem howpsuzdyr. Ulanylyşy kortizol bilen ýaralanan öýjükleri durnuklaşdyrmaga, energiýa sintezine kömek edýär kadaly ädimler (ATP we sarkozin) we bagryň işleýşini gowulandyrýar, şonuň üçin organizm daşky gurşawyň we basyşyň üýtgemegine çalt uýgunlaşyp biler.
3.Kosmetiki amaly
Kosmetika, adatça arassa ak poroşok ýa-da reňksiz aç-açan kristal bolan "ekdisteron" diýlip hem atlandyrylýan ýörite arassalanan ýokary arassa ekdisterony ulanýar. Onuň ýekeje komponenti bar, allergiki täsiri ýok, güýçli geçirijiligi we suwuk ýagdaýda çalt siňip bilýär. öýjükleriň alyş-çalşy we işjeňleşmegi, gowy siňdiriji, siňdiriji aýyrmak we aklamak täsirleri bar we hloazma, trawmatiki gara tegmillere, melanin ýagyşlaryna, düwürtiklere we ş.m. ep-esli abatlaýyş täsirine eýe bolup, kollagen sintezini ösdürmekde bazardaky bar önümlerden has ýokarydyr.
Sianotis Arachnoidea ekstrakty, deriniň dermis öýjükleriniň bölünmegine we ösmegine, metabolizmi ösdürip we kollagen sintezini güýçlendirip biljekdigini gözleg we synag arkaly subut etdi. Tebigy kosmetiki madda hökmünde ulanylýar. Esasy täsirleri: derini ýaşartmak, güýçlendirmek , has baý we has näzik.
4.Akultura amaly
Suw gabygy-gysga we gyrgyç; holder tutýan mör-möjekler; Ekdysteron kepekleriň we gyrgyçlaryň ösmegi, ösmegi, toplanmagy we metamorfozy üçin zerur madda. Bu "gormon gabygynyň" esasy çig malydyr. arkaýyn gabyklap biler, gysga we gyrgyçlaryň oklarynyň yzygiderliligini ýokarlandyryp biler, şahsyýetleriň arasynda biri-birini öldürmekden gaça durup biler we köpeltmegiň we harytlaryň hilini ep-esli ýokarlandyryp biler.
5.Serikultura
“Ekdysteron” ýüpek gurçugynyň ýaşyny gysgaldyp, arassa topar bolup, ýüpek we pile bilen ösüp biler.

Önümiň parametrleri

KOMPANI PRA PROFILI
Haryt ady Ekdysteron
CAS 5289-74-7
Himiki formula C27H44O7
Brand Hande
Möndüriji Nanunnan Hande Bio-Tech Co., Ltd.
Country Kunming, Hytaý
Döredildi 1993
 BASIC MAGLUMAT
Sinonimler Ekdysteron
Beta Ekdysteron
Beta-Ekdysteron
Gidroksidison
20 gidroksidizon
20-Gidroksiýeksteron
Gurluşy  蜕皮 激素
Agram 480.64
HS kody N / A
HilSkesgitlemek Kompaniýanyň spesifikasiýasy
Ctassyklamalar N / A
Derňew Müşderiniň isleglerine görä düzülen
Daş görnüşi Ak poroşok
Gazyp almagyň usuly Sianotis arachnoidea.b.Klark
Ualyllyk mümkinçilik Müşderiniň isleglerine görä düzülen
Bukja Müşderiniň isleglerine görä düzülen
Synag usuly HPLC / UV
Logistika Birnäçe ulag
PAýmentTerms T / T, D / P, D / A.
Oterm Müşderiniň barlagyny hemişe kabul ediň;Müşderilere kadalaşdyryjy hasaba alyşda kömek ediň.

Hande önüminiň beýany:

1. Kompaniýa tarapyndan satylan önümleriň hemmesi ýarym taýýar çig mal.Önümler esasan önümçilik kwalifikasiýasy bolan öndürijilere gönükdirilendir we çig mal ahyrky önüm däl.
2. Giriş bilen baglanyşykly potensial netijelilik we amaly programmalar hemmesi neşir edilen edebiýatdan.Şahsy adamlar gönüden-göni ulanmagy maslahat bermeýärler we şahsy satyn almalar ret edilýär.
3. Bu web sahypasyndaky suratlar we önüm maglumatlary diňe salgylanmak üçin ulanylýar we hakyky önüm agdyklyk eder.

Hande zawody:

1993-nji ýylyň awgust aýynda döredilen nanunnan hande Biotehnologiýa Co., biotehnologiýa gözlegleri we ösüşi boýunça ýöriteleşen ýokary tehnologiýaly kärhana.Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, hande ajaýyp hil ulgamyny döretdi, önümleriň hilini ýokary standartlara laýyklykda gözegçilikde saklady we önümçilik kuwwatynyň önüm bahasyny ýokarlandyrdy.Önümleri köpmilletli kanunlaryň we düzgünnamalaryň kepilnamasyndan geçdi we her kimiň rahatlygyny döredýän ösümlik çig mal öndürijisine öwrüldi.

Hande zawody

Çig mal we kärhanalary iň oňat üpjün ediji boluň!

E-poçta iberip, meniň bilen habarlaşmaga hoş geldiňizmarketing@handebio.com


  • Öňki:
  • Indiki: