Sianotis arahnoidea ekstrakteri Betdy-Ekdysteron Türkesteron kosmetiki çig mal

Gysga düşündiriş:

Siýanotis arahnoidea ekstrakty (Ecdysterone) şemalyň ýok edilmegine we kollateriallaryň işjeňleşmegine, çyglylygy we ýitgini ýokarlandyrmaga, ýetmezçilik yssysyny aýyrmaga, meridianlary azaltmaga we agyryny aýyrmaga täsir edýär. Bu revmatoid artrit, el-aýaklaryň çişmegi we beýleki alamatlar üçin ulanylýar; ýüpek gurçugy, gysga we gyrgyç; Adam bedenindäki holesterini azaltmak; Ganyň glýukoza konsentrasiýasyny we beýleki täsirleri azaltmak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Siýanotis arahnoidea ekstrakty (Ecdysterone) şemalyň ýok edilmegine we kollateriallaryň işjeňleşmegine, çyglylygy we ýitgini ýokarlandyrmaga, ýetmezçilik yssysyny aýyrmaga, meridianlary azaltmaga we agyryny aýyrmaga täsir edýär. Bu revmatoid artrit, el-aýaklaryň çişmegi we beýleki alamatlar üçin ulanylýar; ýüpek gurçugy, gysga we gyrgyç; Adam bedenindäki holesterini azaltmak; Ganyň glýukoza konsentrasiýasyny we beýleki täsirleri azaltmak.
1 Cy Cyanotis Arachnoidea ekstraktynyň täsiri (Ekdysteron)
1. Lukmançylyk funksiýasy
Adamyň kollagen sintezine we öýjükleriň ösmegine itergi beriň, dermal öýjükleriň bölünmegini höweslendirýär we bedendäki holesterini ýok edýär; Aritmiýa garşy, ýadawlyga garşy, gan lipidini azaldýar we gan glýukozasynyň ýokarlanmagyny saklaýar; Meridianlary gazmak we kollateriallary işjeňleşdirmek, dehumidizasiýa we analjeziýa. 1976-njy ýylda planşetler, sanjymlar we gipsler üçin “Hlorella Ecdysterone” işlenip düzüldi. Halk lukmançylygy revmatoid artritini bejermek üçin hem ulanylýar we bejeriş täsiri gowy. Onuň işjeň düzümi 20 Ekdysteron kliniki gözlegleriň gönüden-göni gipoglikemiki täsiriniň bardygyny subut etdi. II görnüşli süýji keseli üçin, esasanam süýji keselinde "ýene üç we az" alamatlaryny gowulandyrmak üçin täsirli.
2. Saglygy goramak funksiýasy
Ganyň glýukozasyny we gan esterini kadalaşdyryp, kollagen belogynyň sintezini, aritmiýa, ýadawlyga garşy, gan glýukozasyny kadalaşdyryp, öýjükleriň ösmegine we dermal öýjükleriň bölünmegine itergi berip biler.
3.Kosmetiki täsir
Cyanotis Arachnoidea-dan alnan Ekdysteron güýçli geçirijilige eýedir. Etanolda ýa-da adaty kosmetiki erginçde erär. Suwuklyk ýagdaýynda derini çalt siňdirip biler. Gowy siňdiriji, ýerleri aýyrmak we aklamak täsirleri bar. antibakterial we çişmä garşy zynjyr ekstrakty we gara burç ekstrakty bilen. ialüzüň kloazmasyna, çişiklere we melanine gowy abatlaýyş täsiri bar. Mundan başga-da, düwürtiklere-de aç-açan täsir edýär.
4. Oba hojalygyny köpeltmek funksiýasy
. gysga we gyrgyç, biri-birini öldürmekden gaça duruň we diri galmak derejesini ep-esli ýokarlandyryň; Önümdäki bakterisid we bakteriostatiki komponentler karides we gyrgyçlaryň kesellere garşy durmak ukybyny netijeli ösdürip biler.
.
.
(4) Ekinleriň ösüşi: eremegiň ekinleriň fiziologiki prosesine käbir täsiri bar we ekinleriň ýokary hasylly goşundylarynda oňat ösüş we ulanylyş perspektiwasy bar.
2 Cy Cyanotis Arachnoidea ekstraktynyň ulanylyş meýdany (Ekdysteron)
Sianotis arahnoidea ekstrakty (Ekdysteron) lukmançylyk lukmançylygynda, saglyk önümlerinde, energiýa goşundylarynda we tohumçylyk pudaklarynda giňden ulanylýar.

Önümiň parametrleri

KOMPANI PRA PROFILI
Haryt ady Sianotis arahnoidea ekstrakty
CAS N / A
Himiki formula N / A
Brand Hande
Möndüriji Nanunnan Hande Bio-Tech Co., Ltd.
Country Kunming, Hytaý
Döredildi 1993
 BASIC MAGLUMAT
Sinonimler Sianotis Vaga ekstrakty
Sianotis Arachnoidea kök ekstrakty
Gurluşy N / A
Agram N / A
HS kody N / A
HilSkesgitlemek Kompaniýanyň spesifikasiýasy
Ctassyklamalar N / A
Derňew Müşderiniň isleglerine görä düzülen
Daş görnüşi Ak poroşok
Gazyp almagyň usuly Sianotis arachnoidea.b.Klark
Ualyllyk mümkinçilik Müşderiniň isleglerine görä düzülen
Bukja Müşderiniň isleglerine görä düzülen
Synag usuly HPLC / UV
Logistika Birnäçe ulag
PAýmentTerms T / T, D / P, D / A.
Oterm Müşderiniň barlagyny hemişe kabul ediň;Müşderilere kadalaşdyryjy hasaba alyşda kömek ediň.

Hande önüminiň beýany:

1. Kompaniýa tarapyndan satylan önümleriň hemmesi ýarym taýýar çig mal.Önümler esasan önümçilik kwalifikasiýasy bolan öndürijilere gönükdirilendir we çig mal ahyrky önüm däl.
2. Giriş bilen baglanyşykly potensial netijelilik we amaly programmalar hemmesi neşir edilen edebiýatdan.Şahsy adamlar gönüden-göni ulanmagy maslahat bermeýärler we şahsy satyn almalar ret edilýär.
3. Bu web sahypasyndaky suratlar we önüm maglumatlary diňe salgylanmak üçin ulanylýar we hakyky önüm agdyklyk eder.

Hande zawody:

1993-nji ýylyň awgust aýynda döredilen nanunnan hande Biotehnologiýa Co., biotehnologiýa gözlegleri we ösüşi boýunça ýöriteleşen ýokary tehnologiýaly kärhana.Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, hande ajaýyp hil ulgamyny döretdi, önümleriň hilini ýokary standartlara laýyklykda gözegçilikde saklady we önümçilik kuwwatynyň önüm bahasyny ýokarlandyrdy.Önümleri köpmilletli kanunlaryň we düzgünnamalaryň kepilnamasyndan geçdi we her kimiň rahatlygyny döredýän ösümlik çig mal öndürijisine öwrüldi.

Hande zawody

Çig mal we kärhanalary iň oňat üpjün ediji boluň!

E-poçta iberip, meniň bilen habarlaşmaga hoş geldiňizmarketing@handebio.com


  • Öňki:
  • Indiki: