Melatonin 98% uky iýmit çig malyny gowulandyrýar

Gysga düşündiriş:

Melatonin adam bedeninde aýrylmaz tebigy gormon bolup, beýleki dürli gormonlaryň bölünip çykmagyna gözegçilik edýär we täsir edýär.Melatonin endokrin ulgamynyň işini gowulaşdyryp, immuniteti gowulaşdyryp, anti-stres we antioksidant funksiýalaryny gowulaşdyryp, ukyny gowulaşdyryp, adamyň garramagyny peseldip we jyns organlarynyň degenerasiýa tizligini peseldip biler;melatonin, esasanam adaty ukusyzlyk üçin, düwnük keseliniň öňüni alyp biler.Kömek ediň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Melatoninadam bedeninde aýrylmaz tebigy gormon bolup, beýleki dürli gormonlaryň bölünip çykmagyna gözegçilik edýär we täsir edýär.Bedende melatonin peselende, adam bedeniniň dürli funksiýalaryna täsir ediler we dürli keseller ýüze çykar.Geçirilen gözlegler, orta ýaşdan soň adam bedeninde melatoniniň bölünip çykmagynyň peselip başlandygyny we garrylyk döwründe onuň bölünip çykmagynyň ähmiýetiniň ýokdugyny görkezdi.Enougheterlik melatonini gysga wagtda goşmak endokrin ulgamynyň işini gowulaşdyryp, immuniteti gowulaşdyryp, anti-stres we antioksidant funksiýalaryny gowulaşdyryp, ukyny gowulaşdyryp, adamyň garramagyny peseldip we jyns organlarynyň peselmegini peseldip biler;melatonin rak keseliniň öňüni almaga hem kömek edip biler Bu adaty ukusyzlyk üçin aýratyn peýdalydyr.

1 、Melatoniniň täsiri

1. Garalamak we gyrmyzy aýyrmak, tebigy aklamak

Melatonin derini ýagtylandyrýar.Adam bedeniniň endokrinini sazlap, gara tegmilleri, ýaş tegmillerini, hloazmany, göwrelilik tegmillerini we gün şöhlesiniň döremeginden dörän pigmentasiýany aýyryp, derini aklaýar we nemlendirip, ýaşlyk häsiýetini dikeldip biler.

2. Uky netijeli gowulaşdyrmak

Melatoniniň ýerlikli goşulmagy ukynyň hilini netijeli ýokarlandyryp biler.

3. Uzak ýaşamak

Melatonin beýnidäki iň ýokary ýokary netijelilikli endogen antioksidantdyr we beýnine goraýjy täsir edýär.Şonuň üçin melatonin garramaga garşy möhüm gormondyr.

4. Jynsy funksiýany goldamak we güýçlendirmek

Melatoniniň goşulmagy, fiziki gowşaklykdan we energiýanyň peselmeginden ejir çekýän orta ýaşly we garry adamlaryň jyns işini gowulaşdyryp biler, netijede libidonyň ýitmegine sebäp bolar.

2 、Themelatoniniň ulanylýan ýerleri

Melatonin, sosna mäziniň öndürýän gormonydyr.Melatonin ýokary derejede saklanýar, reseptor däl erkin radikal we giň spektrli antioksidant.Melatonin bagyrda, beýnide, ýürek myşsalarynda, içegede we böwreklerde işemiýa-reperfýuziýa şikesleriniň öňüni almaga kömek edýär.Melatonin saglyk iýmitinde, lukmançylykda, her dürli kosmetika serişdelerinde, iýmitlendiriji önümlerde giňden ulanylyp bilner.

Önümiň parametrleri

KOMPANI PRA PROFILI
Haryt ady Melatonin
CAS 73-31-4
Himiki formula C13H16N2O2
Brand Hande
Möndüriji Nanunnan Hande Bio-Tech Co., Ltd.
Country Kunming, Hytaý
Döredildi 1993
 BASIC MAGLUMAT
Sinonimler Melatonin (AS); Melatonin, N- (2- (5-Metoksindol-3 ýyl) etil) asetaMide; MELATONINEFORSYNTHESIS1G; MELATONINEFORSYNTHESIChemicalbookS5G; Melatoninsolution; N- [2- (5-METHOXY-1H ] ACETAMIDE; N- (2- (5-metoksiindol-3 ýyl) etil) asetamid; MLT
Gurluşy  Melatonin 73-31-4
Agram 232.28
HS kody N / A
HilSkesgitlemek Kompaniýanyň spesifikasiýasy
Ctassyklamalar N / A
Derňew Müşderiniň isleglerine görä düzülen
Daş görnüşi Ak poroşok
Gazyp almagyň usuly sintezi
Ualyllyk mümkinçilik Müşderiniň isleglerine görä düzülen
Bukja Müşderiniň isleglerine görä düzülen
Synag usuly HPLC
Logistika Birnäçe ulag
PAýmentTerms T / T, D / P, D / A.
Oterm Müşderiniň barlagyny hemişe kabul ediň;Müşderilere kadalaşdyryjy hasaba alyşda kömek ediň.

 

Hande önüm beýany

1. Kompaniýa tarapyndan satylan önümleriň hemmesi ýarym taýýar çig mal.Önümler esasan önümçilik kwalifikasiýasy bolan öndürijilere gönükdirilendir we çig mal ahyrky önüm däl.
2. Giriş bilen baglanyşykly potensial netijelilik we amaly programmalar neşir edilen edebiýatdan.Şahsy adamlar gönüden-göni ulanmagy maslahat bermeýärler we şahsy satyn almalar ret edilýär.
3. Bu web sahypasyndaky suratlar we önüm maglumatlary diňe salgylanmak üçin ulanylýar we hakyky önüm agdyklyk eder.


  • Öňki:
  • Indiki: