Önümler we hyzmat

 • Cancerokary hilli rak keseline garşy lukmançylyk derejesi Paclitaxel arassalygy 99% CAS 33069-62-4

  Cancerokary hilli rak keseline garşy lukmançylyk derejesi Paclitaxel arassalygy 99% CAS 33069-62-4

  Nanunnan Hande 1996-njy ýylda esaslandyryldy we 20 ýyldan gowrak wagt bäri R&D we paklitaksel önümçiligine ünsi jemleýär.Häzirki wagtda Hande, önümçilik kuwwatyny we önümçilik bahasyny ýokarlandyrmak üçin ýokary standartlara laýyklykda paklitakseliň hiline gözegçilik etmek üçin doly hil ulgamyny döretdi.“Paclitaxel” köp ýurtlaryň kadalaşdyryjy şahadatnamasyndan geçdi we her kimiň ynandyryp biljek paclitaxel API öndürijilerine öwrüldi.

 • 10-DAB Semiarym sintetik Paclitaxel CAS 33069-62-4 Paclitaxel çig maly

  10-DAB Semiarym sintetik Paclitaxel CAS 33069-62-4 Paclitaxel çig maly

  “Paclitaxel” “Taxus chinensis” -den alnan önüm.Tubuliniň üstünde hereket edip, çiş öýjükleriniň mitozyny saklaýar.Bu taksileriň adaty wekili.FDA tarapyndan tassyklanan tebigy ösümliklerden alnan ilkinji himiki derman we dürli rak kesellerini bejermek üçin ulanylyp bilner.şol sanda ýumurtgalyk, döş, öýken, Kaposiniň sarkomasy, ýatgy we aşgazan asty mäzleri.Häzirki wagtda paklitaksel tebigy paklitaksel we 0-DAT ýarym sintetik Paclitaksele bölünýär.

 • Melatonin 98% uky iýmit çig malyny gowulandyrýar

  Melatonin 98% uky iýmit çig malyny gowulandyrýar

  Melatonin adam bedeninde aýrylmaz tebigy gormon bolup, beýleki dürli gormonlaryň bölünip çykmagyna gözegçilik edýär we täsir edýär.Melatonin endokrin ulgamynyň işini gowulaşdyryp, immuniteti gowulaşdyryp, anti-stres we antioksidant funksiýalaryny gowulaşdyryp, ukyny gowulaşdyryp, adamyň garramagyny peseldip we jyns organlarynyň degenerasiýa tizligini peseldip biler;melatonin, esasanam adaty ukusyzlyk üçin, düwnük keseliniň öňüni alyp biler.Kömek ediň.

 • Ecdysterone Beta Ecdysterone 20-Gidroksidison Cyanotis arachnoidea ekstrakty

  Ecdysterone Beta Ecdysterone 20-Gidroksidison Cyanotis arachnoidea ekstrakty

  Ekdysteron, Commelinaceae ösümligi Pearl Cyanotis Arachnoidea-nyň kökünden alnan işjeň madda. Ony arassalygyna görä ak, çal ak, açyk sary ýa-da açyk goňur kristal poroşoklara bölüp bolar. Ekdisteron lukmançylykda, saglygy goraýyşda giňden ulanylýar , kosmetika we tohumçylyk pudaklary.

 • Artemisinin tozy 99% Artemisinin ekstrakt kasasy 63968-64-9

  Artemisinin tozy 99% Artemisinin ekstrakt kasasy 63968-64-9

  Gyzzyrma dermanlaryna garşylygy bejermek üçin Artemisinin iň täsirli derman.Artemisinin esasly dermanlar bilen kombinasiýa bejergisi häzirki wagtda gyzzyrmany bejermegiň iň täsirli we möhüm serişdesidir.Şeýle-de bolsa, soňky ýyllarda gözlegleriň çuňlaşmagy bilen artemisininiň çişe garşy, öýken gipertoniýasyny bejermek, süýji keseline garşy, embrionotoksiklik, kömeleklere garşy, immun kadalaşdyrmak, anti-anti ýaly täsirleri ýüze çykaryldy we ulanyldy. wirusly, çişmä garşy, öýken fibrozy, antibakterial, ýürek-damar täsiri we beýleki farmakologiki täsirler.Hande Bio Artemisinin Poroşokyny 99% Artemisinin Extract Cas 63968-64-9 bilen üpjün edýär.Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn ýagdaýda habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Koenzim Q10 Poroşok Koenzim Q10 98% Poroşok Kas 303-98-0

  Koenzim Q10 Poroşok Koenzim Q10 98% Poroşok Kas 303-98-0

  Koenzim Q10 ýagda erän antioksidant bolup, adam öýjükleriniň we öýjük energiýasynyň iýmitlenmegini işjeňleşdirip bilýär we adamyň immunitetini ýokarlandyrmak, antioksidlenmegi güýçlendirmek, garramagy gijikdirmek we adam ömrüni ýokarlandyrmak ýaly wezipelere eýedir. Lukmançylykda giňden ulanylýar ýürek-damar keselleri we iýmit saglygy önümlerinde we içerde we daşary ýurtlarda iýmit goşundylarynda giňden ulanylýar. Hande Bio zawod üpjünçiligi koenzim Q10 poroşok koenzim Q10 98% poroşok kas 303-98-0 üpjün edýär. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

 • Stefania Japonica ekstrakt Sefarantin 98% CAS 481-49-2

  Stefania Japonica ekstrakt Sefarantin 98% CAS 481-49-2

  Sefalantin, Tetrandraceae maşgalasynyň ösümligi bolan Stephania japonica-dan alyndy. Bu çişe garşy, antimalarial, bakteriostaz we immuniteti kadalaşdyrmak funksiýalaryna eýedir. Hande Biotech Stephania Japonica Extract Cepharanthine 98% CAS 481-49-2. Has giňişleýin maglumat üçin, onlaýn ýagdaýda maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Melatonin Cas 73-31-4 Melatonin Poroşok Melatonin 99%

  Melatonin Cas 73-31-4 Melatonin Poroşok Melatonin 99%

  Melatonin (MT) beýniniň sosna bezi bilen bölünip çykýan gormonlaryň biridir. Melatonin indol heterosiklik birleşmeleriň toparyna degişlidir. Hande Bio Melatonin Cas 73-31-4 Melatonin Poroşok Melatonin 99%. Has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris. onlaýn.

 • Sianotis Arahnoidea ekstrakty 20-gidroksidison 95% 98% Beta-Ekdisteron Beta Ekdysteron

  Sianotis Arahnoidea ekstrakty 20-gidroksidison 95% 98% Beta-Ekdisteron Beta Ekdysteron

  20-Gidroksidizon “Cyanotis Arachnoidea Extract” -dan alnan. Arassalygyna görä ak, ak, açyk sary ýa-da açyk goňur kristal poroşoklara bölünýär. 20-Gidroksidison dürli pudaklarda ulanylýar we bazaryň gowy geljegi bar. häzirki wagtda lukmançylyk, saglygy goraýyş önümleri, kosmetika, suw hojalygy we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar. Hande Bio “Cyanotis Arachnoidea Extract” 20-gidroksikdizon 95% 98% Beta-Ekdysteron Beta Ekdysteron bilen üpjün edýär. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Iň ýokary derejeli Ginsenozid tozy Ginsenozid ekstrakty Rg3

  Iň ýokary derejeli Ginsenozid tozy Ginsenozid ekstrakty Rg3

  Ginsenozid Rg3, ginsengden izolirlenen sterol birleşmesidir. Ol çiş öýjükleriniň çozmagyny we metastazyny saýlap alyp biler. Ginsenozid Rg3, çişe garşy iň möhüm täsire eýedir we çiş bejergisinde giňden ulanylýar. Rg3-i çykaryň. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

 • Professional zawod üpjünçiligi Ginsenozid Rh2 ekstrakt Ginseng

  Professional zawod üpjünçiligi Ginsenozid Rh2 ekstrakt Ginseng

  Ginsenozid Rh2, ginsengden alnan antikanser işjeň ösümlik maddasydyr. Adamyň immunitetini ýokarlandyrmak, ýadawlygy aýyrmak we bedeniň dikelmegine kömek etmek wezipeleri bar. Saglygy pes we saglygy gowşak adamlar üçin gowy saglyk önümine öwrüldi. Häzirki wagtda bu has köp çiş näsaglary tarapyndan ykrar edildi. Bu hassalaryň durmuş derejesini ýokarlandyrmak we ömrüni uzaltmak üçin gowy täsir edýär .Hande Biotech Ginsenoside Rh2 Extract Ginseng bilen üpjün edýär. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

 • Iň ýokary hilli Ginseng kök ekstrakty 98% Ginsenozid Rb1

  Iň ýokary hilli Ginseng kök ekstrakty 98% Ginsenozid Rb1

  Ginsenozid Rb1 panaxadiol saponin bolup, garramaga, beýni işemiýa şikesine, periferiýa nerw öýjükleriniň täzelenmegine kömek edýär, öwreniş we ýadyň işleýşini gowulandyrýar, çişe garşy, gipoglikemik, jyns funksiýasyny gowulandyrýar, streslere garşy, esasanam merkezi nerw ulgamy, ýürek-damar ulgamy, immun ulgamy, çişe garşy, bagryň ýyly işemiýa reperfýuziýasy, miokardyň işemiýa garşy reperfýuziýasy Öpüşmä garşy işemiýa-reperfuziýada oňat dermanlyk ähmiýete eýe .Hande Biotech ýokary hilli Ginseng kök ekstrakty 98% Ginsenozid Rb1 Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Zawod üpjünçiligi Panax Ginseng ekstrakt Ginseng ekstrakt tozy

  Zawod üpjünçiligi Panax Ginseng ekstrakt Ginseng ekstrakt tozy

  Ginseng ekstrakty Panax ginsengiň guradylan kökünden öndürilen önümdir. Ginseng ekstraktynda saponin, ginsenozid, efir ýagy, poliasetilen alkogoly, polipeptid, witaminler we polisakaridler bar. ýadawlyk, stresse garşy we immunomodulýator çäreleri. Hande Bio Panax Ginseng ekstrakt Ginseng ekstrakt tozy bilen üpjün edýär.

 • Ginseng ekstrakty Panax Ginseng kök ekstrakty Tebigy Ginseng kök ekstrakty

  Ginseng ekstrakty Panax Ginseng kök ekstrakty Tebigy Ginseng kök ekstrakty

  Ginseng ekstrakty Panax ginsengiň guradylan kökünden öndürilen önümdir. Ginseng ekstraktynda saponin, ginsenozid, efir ýagy, poliasetilen alkogoly, polipeptid, witaminler we polisakaridler bar. ýadawlyk, stresse garşy we immunomodulýator çäreleri. Hande Bio Ginseng ekstrakty Panax Ginseng kök ekstrakty Tebigy Ginseng kök ekstrakty.

 • Qualityokary hilli 98% Indole-3-karbinol CAS 700-06-1

  Qualityokary hilli 98% Indole-3-karbinol CAS 700-06-1

  Indole-3-karbinol, möhüm gök önümlerden (brokkoli, turp we karam ýaly) çykarylyp bilinýän çiş himiki öňüni alyş maddasydyr .Indole-3-metanol köp çişleriň döremegine we ösmegine päsgel berip biler .Hande Biotech ýokary hilli 98% üpjün edýär Indole-3-karbinol CAS 700-06-1. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn ýagdaýda maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Aloe Vera ekstrakt tozy aloe-emodim 98% aloin CAS 85507-69-3

  Aloe Vera ekstrakt tozy aloe-emodim 98% aloin CAS 85507-69-3

  “Aloe verain” etanolda sary iňňe ýaly kristallar ýaly kristallaşýan tebigy organiki birleşme. Hande Bio “Aloe Vera Extract” poroşok aloe-emodim 98% aloin CAS 85507-69-3 bilen üpjün edýär. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Qualityokary hilli tebigy 90% Baýkalin tozy Scutellaria Baicalensis ekstrakty

  Qualityokary hilli tebigy 90% Baýkalin tozy Scutellaria Baicalensis ekstrakty

  Baicalin, Scutellaria baicalensis Georgi kökünden alnan flawonoid birleşmesi.Möhüm biologiki işjeňlige, bakteriostatiki, diuretik, çişmä garşy, allergiki we spazmolitiki täsirlere eýedir we rak keseline garşy güýçli täsiri we beýleki fiziologiki täsirleri bar.Kliniki lukmançylykda möhüm rol oýnady.Baýkal ultramelewşe şöhlelerini hem siňdirip, kislorodsyz radikallary ýok edip we melaniniň emele gelmeginiň öňüni alyp biler.Şonuň üçin ony lukmançylykda we kosmetikada ulanyp bolýar we oňat işleýän kosmetiki çig maldyr.“Hande Biotech” ýokary hilli tebigy 90% “Baicalin Powder Scutellaria Baicalensis Extract” bilen üpjün edýär.Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn ýagdaýda maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Qualityokary hilli icariin 50% 60% 80% 98% epimedium ekstrakty

  Qualityokary hilli icariin 50% 60% 80% 98% epimedium ekstrakty

  “Epimedium” adaty hytaý lukmançylygydyr.Yangaňy we böwregi tonlamak, disk süňküni güýçlendirmek, ýeli we çyglylygy ýok etmek ýaly wezipelere eýedir.Güýçsizlik we spermatorreýa, diski süňk, revmatizm we artralgiýa, ukusyzlyk we şertnama, klimakteriki gipertoniýa üçin ulanylýar.Stafilokokklary we garramaga garşy täsir edip biler.Icariin, ýürek-damar ulgamyny netijeli gowulaşdyryp, endokrin sazlap we endokrini gowulandyryp biljek täsirli komponentlerinden biridir.Mundan başga-da, Epimediumyň hem rak keseline garşy täsiriniň bardygyny we düwnük keseline garşy iň ähtimal derman hökmünde kabul edilýändigi aýratyn bellärliklidir. Hande Bio ýokary hilli icariin 50% 60% 80% 98% epimedium ekstraktyny üpjün edýär. Has giňişleýin maglumat üçin maslahat bermegiňizi haýyş edýäris. onlaýn.

 • Zawod üpjünçiligi Tebigy 1% ~ 10% Rhodiola Rosea ekstrakt tozy Salidrozid

  Zawod üpjünçiligi Tebigy 1% ~ 10% Rhodiola Rosea ekstrakt tozy Salidrozid

  Salidrozid guradylan köklerden we rizomlardan ýa-da Rhodiola sachalinensisiň guradylan otlaryndan alnan birleşme. Bu çişiň öňüni almak, immun funksiýasyny güýçlendirmek, garramagy gijikdirmek, ýadawlyga garşy, gipoksiýa, radiasiýa garşy, merkezi nerwiň iki taraplaýyn kadalaşdyrylmagy ýaly wezipelere eýedir. ulgamy, bedeni abatlamak we goramak we ş.m. Adatça hroniki näsaglary we ejiz näsaglary bejermek üçin ulanylýar. Hande Bio tebigy 1% ~ 10% Rhodiola Rosea ekstrakt tozy Salidroside üpjün edýär. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Bupiwakain liposoma sanjymy

  Bupiwakain liposoma sanjymy

  Bupiwakain liposoma sanjymy, ýerli anestezi we operasiýadan soňky analjeziýa üçin kliniki tejribede giňden ulanylýan amid ýerli anestezikdir.Ordinaryönekeý sanjymlaryň 5-6 sagat dowamlylygy bilen deňeşdirilende, bupiwakain liposoma sanjymy, haýal haýal çykaryş effekti bolan we agyryny bejermek üçin has amatly köp kapsulaly liposoma derman gowşuryş ulgamy bilen analjezik täsirini birnäçe güne çenli uzaldyp biler. hirurgiki hassalarda, şeýlelik bilen durmuş derejesini ýokarlandyrýarlar. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn habarlaşyň.

123456Indiki>>> Sahypa 1/30