Nikotin 99% CAS 54-11-5 Temmäki ekstrakty

Gysga düşündiriş:

Himiki formula c10h14n2 bolan organiki birleşme bolan nikotin, Solanaceae (Solanaceae) -de bar bolan alkaloid we temmäkiniň möhüm düzüm bölegi.Nikotin endik ýa-da endik bolup biler.Temmäki adatça nikotini öz içine alýar.Elektron çilimlerde adaty temmäkiniň zyýanly maddasy bolan nikotin hem bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Nikotin, c10h14n2 himiki formulasy bilen organiki birleşme, Solanaceae (Solanaceae) -de bar bolan alkaloid we temmäkiniň möhüm düzüm bölegi.Nikotinendik ýa-da endik bolup biler.Temmäki adatça nikotini öz içine alýar.Elektron çilimlerde adaty temmäkiniň zyýanly maddasy bolan nikotin hem bar.
1 ot Nikotiniň ulanylmagy
1. Lukmançylyk
Az mukdarda nikotin adamyň merkezi nerw ulgamyny herekete getirip biler, akyl durnuklylygyna we depressiýa garşy täsir edip biler we adamlaryň dartgynlygyny gowşadyp biler.Nikotin bilen sintez edilen nikotin kislotasy köplenç lukmançylykda ulanylýar we Alsgeýmer keselini we Parkinson keselini netijeli bejerip bilýär.Purokary arassa nikotin saglyk çilimleri, çilimi taşlaýan melhem, bogun agyrysyny we myşsa spazmyny bejermek üçin daşarky derman hökmünde ulanylyp bilner.Nikotin ýokary derejeli iýilýän ýa-da ot-iým temmäki belogy, lukmançylyk we saglygy goraýyş funksional belok we ş.m. önümçiliginde hem ulanylýar.
2. Temmäki senagaty
Nikotin temmäki ýapraklarynyň esasy hil böleklerinden biridir.Çilimiň ysy esasan oksidlenen nikotinden gelýär.Highokary arassa nikotini çykaryň we taýýarlaň, oksidlenen nikotini ýasap, ony dürli çilimlere goşup bilersiňiz, bu diňe bir dürli tagamy kowup bilmez, çilimiň güýjüni ýokarlandyryp bilmez, çilimiň hilini ýokarlandyryp bilmez. .Temmäki, sakgyç we temmäki çaýy ýaly çilimiň ornuny tutýanlar, diňe nikotin goşup, temmäki ýapraklarynyň ýeňiş gazanmagyna we täsirine ýetip bilerler.
3. Oba hojalygy
Nikotin tebigatdan gelýär we galyndysy ýok.Nikotin sulfatyny öz içine alýan ergin, ekin önümçiliginde şit ýaly ekin zyýan berijilerine gözegçilik edip biler.Nikotin, asyl pestisidleriň ulanylyş gerimini giňeldýän insektisidleriň, gerbisidleriň we ösümlikleriň ösüşini sazlaýjylaryň birleşýän bölegi hökmünde ulanylýar.Greenaşyl iýmit önümçiliginiň talaplaryna laýyk gelýän ýokary netijeliligi, pes zäherliligi we giň spektri bolan “ýaşyl” pestisiddir.Mundan başga-da, nikotiniň we dökünleriň birleşmegi dökünleriň netijeliligini ýokarlandyryp, ammiak ýitgisini azaldyp biler.Haýwan keselleriniň öňüni almak we bejermek nukdaýnazaryndan aerozol görnüşindäki nikotin guş öýlerini dezinfeksiýa etmek üçin ulanylyp bilner.
4. Himiýa senagaty
Nikotin hem möhüm himiki çig maldyr.Nikotin kislotasy we olardan emele gelenler - nikotinamid, nikotin kreatin, geksidin nikotinat, tokoferol nikotinat we ş.m. okislenme we alkogolizasiýa arkaly taýýarlanyp bilner.
2 ot Nikotiniň ulanylyş meýdanlary
1. Nikotin, bagbançylykda insektisid hökmünde ulanylýan pirid alkaloididir.Nikotin kislotasy, derman, iýmit we iýmit goşundylary hökmünde ulanylyp bilinýän oksidlenmek arkaly nikotinden taýýarlanyp bilner.
2. Nikotin elektroniki çilimleri, elektroniki çilim ýaglaryny, derman, iýmit, iýmitleniş we saglygy goraýyş önümleri, düýp, kosmetika, haýwan iýmine goşundylar, çilimiň tagam beriji serişdeleri, horlanmak üçin dermanlar, çilimi taşlaýan dermanlar we beýleki himiki we biohimiki reagentler öndürmek üçin ulanylýar .

 

Önümiň parametrleri

KOMPANI PRA PROFILI
Haryt ady Nikotin
CAS 54-11-5
Himiki formula C10H14N2
Brand Hande
Möndüriji Nanunnan Hande Bio-Tech Co., Ltd.
Country Kunming, Hytaý
Döredildi 1993
 BASIC MAGLUMAT
Sinonimler (-) - 3- (1-Metil-2-pirrolidil) piridin; (-) - 3- (N-Metilpirrolidino) piridin; (S) -3- (1-Metil-2-pirrolidinil) piridin; -2-.
Gurluşy  Nikotin 54-11-5
Agram 162.232
HS kody N / A
HilSkesgitlemek Kompaniýanyň spesifikasiýasy
Ctassyklamalar N / A
Derňew Müşderiniň isleglerine görä düzülen
Daş görnüşi Sary suwuklyk
Gazyp almagyň usuly Nikotiana tabacum
Ualyllyk mümkinçilik Müşderiniň isleglerine görä düzülen
Bukja Müşderiniň isleglerine görä düzülen
Synag usuly HPLC
Logistika Birnäçe ulag
PAýmentTerms T / T, D / P, D / A.
Oterm Müşderiniň barlagyny hemişe kabul ediň;Müşderilere kadalaşdyryjy hasaba alyşda kömek ediň.

Hande önüm beýany

1. Kompaniýa tarapyndan satylan önümleriň hemmesi ýarym taýýar çig mal.Önümler esasan önümçilik kwalifikasiýasy bolan öndürijilere gönükdirilendir we çig mal ahyrky önüm däl.
2. Giriş bilen baglanyşykly potensial netijelilik we amaly programmalar neşir edilen edebiýatdan.Şahsy adamlar gönüden-göni ulanmagy maslahat bermeýärler we şahsy satyn almalar ret edilýär.
3. Bu web sahypasyndaky suratlar we önüm maglumatlary diňe salgylanmak üçin ulanylýar we hakyky önüm agdyklyk eder.


  • Öňki:
  • Indiki: