Tehniki hyzmatlar

Müşderilere we zerurlyklara çalt reaksiýa beriň

RRC näme?

Tehniki hyzmat prosesi

RAPID Jogap merkezi02

Tehniki hyzmatyň artykmaçlyklary

Hande Bio biotehnologiýa gözleglerinde we ösüşinde ýöriteleşen ýokary tehnologiýaly kärhana.Kompaniýa QC synag otaglary, QA, R&D we beýleki toparlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Önüm taslamasyny barlamak we içerki we daşary ýurtly müşderilere durnukly hil bilen üpjün etmek üçin müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin birnäçe patent aldy.önümler we degişli tehniki hyzmatlar.

Önümçilik liniýasy

Önümçilik ukyby 04

Birnäçe ululykdaky opsiýalar, çykarmak we arassalamak prosesi

Hil ulgamy

Düzgünleşdiriji hasaba alyş resminamasy

FDA-nyň 6 esasy ulgamynda gurlan, CN / USA / Euro kadalaşdyryjy talaplaryna laýyk gelýär we islän wagtyňyz barlanyp bilersiňiz

Jarnama

zawod 02

Birnäçe ýyllyk global deklarasiýa tejribesi bolan hünärmenler topary

QC synagy

Toparymyz

Tor wersiýasy enjamlary, maglumatlaryň bitewiligi, giňişleýin synagy bar

Ylmy barlaglar

Zawod 01

Ses gözleg ukyby, täze önümleriň kiçi synag synagyna çalt jogap

Patentler

Biziň kärlerimiz

40+ patent yglan edildi

Içerki sinergiýa

Kärhananyň işi 02

Iň ileri tutulýan, täsirli KPI höweslendiriş ulgamy

Ösümlik bazasy

Taksin çinensisi

Ösümlik bazasy üçin maglumat bazasy, palnt üpjün edijini kwalifikasiýa ediň

DataBase

Zawod 04

Işjeň ingredient maglumatlar bazasy, önümleri saýlamak teklibi

Hyzmatdaşlyk

Hyzmatdaşlyk-02

Zawoddan, gözlegden, önümçilige, synagdan we köpçülige bir bitewi ösüş hyzmatlaryny beriň

Has jikme-jik tehniki hyzmat artykmaçlyklaryny size hödürläň.

Tehniki hyzmatlarymyz

1. Müşderiler talaplary öňe sürenlerinde, Hande çalt jogap berýär we gözleg we ösüş, seljeriş usulyny ösdürmek, hil gözlegleri, beýannama we köpçülikleýin önümçiligi üpjün edýär.
2. Hande gözleg maglumatlar bazasyna esaslanyp, mätäç müşderilere önümleri maslahat beriň we iş gerimini bilelikde giňeldiň.

Koprak oka

Önümçilik ukyby 04

Müşderileriň aýratyn zerurlyklary - ýetişen önümler

Gözleg we ösüş güýji02

Müşderiniň gözleg we ösüş zerurlyklary - täze önümler

Düzgünleşdiriji hasaba alyş resminamasy

El gazmak täze islegi höweslendirýär

Mysal üçin gözlegler

Kärhananyň agyry nokatlaryna we zerurlyklaryna esaslanyp, Hande Bio senagatlaşmagyň dürli döwürlerinde kärhanalaryň zerurlyklary üçin tehniki hyzmatlary gurmaga ünsi jemledi.Professional çözgütleri we hyzmat taslamalaryny hödürläp, dürli etaplarda müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmagy maksat edinýäris.

“Hande Biological” müşderileriň isleglerine görä degişli çözgütleri düzüp biler.Aýratyn ýagdaýlara bilelikde göz aýlalyň.

Koprak oka

Kazyýet 01

Melatonin

Müşderiniň zerurlyklary - Melatonin

03-nji waka

ekdisteron (1)

Müşderiniň zerurlyklary - Ekdysteron 2

Kazyýet 02

beta-ekdisteron

Müşderiniň zerurlyklary - Ekdysteron 1

Kazyýet 04

Sefarantin 98% CAS 481-49-2 Täze koronawirus ýörite derman

Müşderiniň islegi-Sefarantin

Biz bilen habarlaşyň

Hande Bio, ösümlik ekstraktlarynyň we API-leriniň 30 ýyllyk hünär derejesi bilen, biz diňe bir ökde üpjün ediji bolman, eýsem derman öndürijilerine, lukmançylyk enjamlary kompaniýalaryna, Saglyk we Gözellik markalaryna täze önümlerini ösdürmäge kömek etmekde ýöriteleşýäris.

Gözleg we barlag, hil gözegçiligi we önümçilik ulgamy bolan hünärmenler toparymyz, tebigy ekstraktlardan, formulalardan we ingredientlerden bir gezeklik hyzmaty hödürlär.CRO/CDMO/Düzgünleşdiriji hasaba alyş resminamasyBazaryňyzy giňeltmek üçin has giňişleýin we yzygiderli goldaw beriň, zerur bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň