Hünärmen derman serişdeleri

 • Bupiwakain liposoma sanjymy

  Bupiwakain liposoma sanjymy

  Bupiwakain liposoma sanjymy, ýerli anestezi we operasiýadan soňky analjeziýa üçin kliniki tejribede giňden ulanylýan amid ýerli anestezikdir.Ordinaryönekeý sanjymlaryň 5-6 sagat dowamlylygy bilen deňeşdirilende, bupiwakain liposoma sanjymy, haýal haýal çykaryş effekti bolan we agyryny bejermek üçin has amatly köp kapsulaly liposoma derman gowşuryş ulgamy bilen analjezik täsirini birnäçe güne çenli uzaldyp biler. hirurgiki hassalarda, şeýlelik bilen durmuş derejesini ýokarlandyrýarlar. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn habarlaşyň.

 • Depony togtatmak üçin Risperidon

  Depony togtatmak üçin Risperidon

  Depotyň togtadylmagy üçin Risperidon, bellenen oňyn alamatlary (mysal üçin galýusinasiýa, aldaw, pikir bozulmalary, duşmançylyk, şübhelenmek) we ýiti we dowamly şizofreniýada we beýleki dürli psihotik ýagdaýlarda negatiw alamatlary (mysal üçin jogap bermezlik, emosional we jemgyýetçilik biperwaýlygy, oligofreniýa) bejermek üçin .Şizofreniýa bilen baglanyşykly täsirli alamatlary azaldyp biler (meselem, depressiýa, günäkärlik, alada). Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn habarlaşyň.

 • Irinotekan gidroklorid liposoma sanjymy

  Irinotekan gidroklorid liposoma sanjymy

  Irinotekan gidroklorid liposoma sanjymynyň görkezijileri, ösen kolorektal rak keselini bejermek üçin, öň himiýa bejergisini almadyk ösen kolorektal rak keseli bolan 5-florourasil we folin kislotasy bilen bilelikde bejermek üçin görkezilýär. 5-ftorourasil öz içine alýan himiýa bejergisi re withimi bilen bejergini başarmadyk näsaglary bejermek .. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Goserelin asetat implantasy

  Goserelin asetat implantasy

  Goserelin asetat implantasy, prostata mäziniň alamaty: Bu önüm gormonal bejergisi bilen bejerilip bilinýän prostata mäzleri üçin görkezilýär.Döş keseli: Gormon bejergisi üçin bar bolan premenopozal we perimenopozal aýallarda döş rak keseli üçin görkezilýär.Endometrioz: agyryny azaltmak we endometrial şikesleriň mukdaryny we sanyny azaltmak ýaly alamatlary ýeňilleşdirmek.Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Sanjym üçin leuprolid asetat mikrosferasy

  Sanjym üçin leuprolid asetat mikrosferasy

  Sanjym üçin leuprolid asetat mikrosferasy, aslynda endometrioz keselini döredýän aýallarda ýa-da prostat keseli bolan erkeklerde ulanylyp bilinýän çişe garşy derman.Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Amfoterisin B sanjym üçin liposoma

  Amfoterisin B sanjym üçin liposoma

  Sanjym üçin liposomal amfoterisin B, bu önümiň çuň kömelek ýokançlyklaryndan ejir çekýän hassalar üçin görkezilendigini görkezýär;böwrek bozulmalary ýa-da neşe zäherliligi sebäpli Amfoterisin B-iň täsirli dozalaryny ulanyp bilmeýän hassalar ýa-da Amfoterisin B bilen bejergi alan we başa barmadyk hassalar.Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Dokorubisin gidroklorid liposoma sanjymy

  Dokorubisin gidroklorid liposoma sanjymy

  Paliperidon Palmitate giňeldilen-goýberilýän sanjym asma, bu önüm ýiti we tehniki hyzmat etaplarynda şizofreniýany bejermek üçin ulanylýar.Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Paliperidon Palmitate giňeldilen-goýberilýän sanjym asma

  Paliperidon Palmitate giňeldilen-goýberilýän sanjym asma

  Paliperidon Palmitate giňeldilen-goýberilýän sanjym asma, bu önüm ýiti we tehniki hyzmat etaplarynda şizofreniýany bejermek üçin ulanylýar.Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Giňeldilen goýberilýän sanjym asma üçin Aripiprazol

  Giňeldilen goýberilýän sanjym asma üçin Aripiprazol

  Aripiprazol, uzaldylan sanjymly asma üçin, adaty bolmadyk antipsiotik derman.Giňeldilen sanjymly asma üçin Aripiprazol, şizofreniýa näsaglarynda gaýtadan gaýtalanmagyň öňüni alyp biler, ýöne sanjym edilende steril suw bilen garylmaly bu dermany ulanmagyň kemçilikleri bar. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Sanjym üçin Paclitaxel (Albumin Bound)

  Sanjym üçin Paclitaxel (Albumin Bound)

  Sanjym üçin “Paclitaxel” (Albumin Bound ”birleşýän himiýa terapiýasyndan ýa-da goşmaça himiýa terapiýasyndan soň 6 aýyň içinde gaýtalanýan metastatiki döş rak keselini bejermek üçin görkezilýär. Has giňişleýin maglumat üçin onlaýn habarlaşyň.