Waka wakalary

 • “Hande Technology Transfer Service-Albumin Bound Paclitaxel”

  “Hande Technology Transfer Service-Albumin Bound Paclitaxel”

  “Albumin Bound Paclitaxel” önümçilikdäki optimizasiýasy we işe başlaly bäri hassalardaky roly üçin köp öwgä eýe boldy!Ozal paklitaksel we albumin bilen baglanyşykly paklitaksel barada gysgaça düşündiriş berdik. Häzirki wagtda, Handeniň tehnologiýa geçiriş hyzmatyna göz aýlalyň —— albumi ...
  Koprak oka
 • Nanunnan Hande Bio-Tehniki Bahar baýramy barada bildiriş

  Nanunnan Hande Bio-Tehniki Bahar baýramy barada bildiriş

  Gadyrly müşderilerimiz we dostlarymyz, Bahar baýramy dynç alyşy 2023-nji ýylyň 21-nji ýanwaryndan 27-nji ýanwaryna çenli jemi 7 gün dowam edýär. 28-nji ýanwarda (şenbe) we 29-njy ýanwarda (ýekşenbe) işlemeli. Ynamyňyz we goldawyňyz üçin sag boluň, we Täze ýylyňyz gutly bolsun! Täze ýylda hemme zat gowy bolar!NOTOK ...
  Koprak oka
 • Bagtly täze ýyl

  Bagtly täze ýyl

  Hormatly Hande müşderileri the Geçen ýylda Hande Biologiýasyna beren goldawyňyz we ünsüňiz üçin köp sag boluň. 2023-nji ýylda Täze ýyl gününiň gelmegi mynasybetli Hande Biology hemmelere baýramçylyk, bagtly maşgala we jan saglyk arzuw edýär!Nanunnan Hande Biotehnologiýa Co., Ltd 1-nji ýanwar, ...
  Koprak oka
 • Gözleg we gözleg ukyby

  Gözleg we gözleg ukyby

  Hande gözleg we ösüş nanunnan Hande Bio-Tech, täze önümler boýunça gözleg we ösüş synaglaryny geçirmek we t üçin düýpli dizaýn shemalaryny döretmek üçin kompaniýanyň esasy bölümlerinden biri bolan hünärmen önüm we tehnologiýa gözleg we ösüş topary bilen enjamlaşdyrylandyr. ..
  Koprak oka
 • Hande köp ýyllyk beýannama tejribesi

  Hande köp ýyllyk beýannama tejribesi

  Döredileli bäri nanunnan Hande Bio-Tech Co. Ltd., esasan, dürli ýurtlaryň degişli edaralaryndan paklitaksel önümleriniň we beýleki ösümlik ekstraktlarynyň şahadatnamalaryna we resminamalaryna ýüz tutdy. Şu wagta çenli Hande bu işi dowam etdirýär. Biz kesgitledik. API-lerimizi yglan etmek üçin ýörite toparlary dörediň ...
  Koprak oka
 • Hande QC synagy, näme bilýärsiňiz?

  Hande QC synagy, näme bilýärsiňiz?

  Hil gözegçiligi bölümi (QC), API öndürijisi hökmünde aýrylmaz bölekdir. Önümçilik ussahanasyndaky mikroorganizmleriň standartlara laýykdygyny ýa-da önümiň mazmunynyň standartlara laýykdygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak olaryň iş mazmunydyr. önümde haýsy hapalar bar ...
  Koprak oka
 • Hande zawody-önümçilik liniýasy

  Hande zawody-önümçilik liniýasy

  Nanunnan Hande Bio-Tech, nanunnan welaýatynyň Kunming şäherinde ýerleşýär, ol ýylboýy bahar şäheridir. Tebigy Paclitaxel API, Tebigy ösümlik ekstraktlary we beýleki önümleri öndürmek bilen meşgullanýar.1993-nji ýylda döredilen gününden bäri Hande zawodyny iki gezek göçürdi we önümçiligi ýola goýdy ...
  Koprak oka
 • Hande CPHI Frankfurt 2022-ä gatnaşdy

  Hande CPHI Frankfurt 2022-ä gatnaşdy

  “Yunnan Hande Bio-Tech” -iň baş direktory we hyzmatdaşlary 2022-nji ýylyň oktýabr aýynyň ortalarynda Germaniýanyň Frankfurt şäherinde geçirilen şu ýylky CPHI-e gatnaşdy. Bu döwürde baş direktorymyz köpmilletli öndürijiler we markalar we nanunnan Hande Bio-Tech-iň Aýratyn önümleri bilen has ýakyn aragatnaşyk gurdy. we Çalt ...
  Koprak oka
 • Sianotis Arahnoideanyň ösüş gurşawy we endikleri

  Sianotis Arahnoideanyň ösüş gurşawy we endikleri

  Handeni tanaýan adamlar Ecdysterone bilen Cyanotis Arachnoidea-nyň arasyndaky baglanyşygy bilýän bolmaly we olaryň funksiýalaryna we ulanylyşyna belli bir derejede düşünen bolmaly. Şonuň üçin şu gün, Cyanotis Arachnoidea-nyň ösýän döwründe bilimlerine göz aýlalyň!Sianotis Arachnoidea f-e degişlidir ...
  Koprak oka
 • Hande Cyanotis Arachnoidea ösümlik bazasy

  Hande Cyanotis Arachnoidea ösümlik bazasy

  Techokary tehnologiýa pudagynda öňdebaryjy kärhana hökmünde Hande önümçilik prosesinde her ädim üçin ähli ugurlar boýunça jikme-jik meýilnamalary we çäreleri gördi.Ekdisteron seriýaly önümleriň öndürilişinden we ösüşinden bäri, ekdysteron pro önümçiliginiň her ädimini üpjün etmek üçin ...
  Koprak oka
 • “Hande Case Study-Ecdysterone”

  “Hande Case Study-Ecdysterone”

  “Ecdysteron”, iýmit goşundylarynda giňden ulanylmagy hökmünde myşsalary we güýji bilen meşhurdyr.Bu ýyl adam dermanlary üçin “Ecdysteron” -y ulanýan täze müşderi biziň bilen habarlaşýar. Bu täze derman eýýäm Europeewropanyň we ABŞ-nyň maksatly bazary bilen kliniki ýollarda.Bu täze müşderi size ...
  Koprak oka
 • Hande Case Study-Melatonin

  Hande Case Study-Melatonin

  Melatonin iýmit goşundylarynda örän meşhurdyr. Bu adamlara has çalt uklamaga kömek edip biler.Justaňy-ýakynda melatoniniň hyzmatdaşlygy üçin 2 dürli bazardan 2 müşderi bar. Olar melatoniniň täze ulanylyşyna ünsi jemleýärler.Bu 2 müşderi melatonin API gözleýär ...
  Koprak oka
 • Docetaxel-de patentler

  Docetaxel-de patentler

  Anunan Hande dürli önümlerde 40 töweregi patent ulanypdyr.Bu gün Docetaxel-de patentleriňizi görkezmekçi.2012-nji ýyldan başlap, nanunnan Hande Docetaxel-de patent aldy. Bu patent 10-deasetilbakatin III-den (10-DAB diýlip hem atlandyrylýar) Docetaxle almagyň usulyny açýar ...
  Koprak oka
 • “Kiçijik” Derman Zawody Anticancer API bütin dünýäde satyldy

  “Kiçijik” Derman Zawody Anticancer API bütin dünýäde satyldy

  “Pacunita Hande Bio-Tech Co., Ltd. içerki sargytlar, Hande Bio-Tech üçin 16 sany durnukly ...
  Koprak oka
 • Kunming şäher häkimleri Hande zawodyna baryp görýärler

  Kunming şäher häkimleri Hande zawodyna baryp görýärler

  2022-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Kunming şäher häkimleri sapar we taslama derňewi üçin Hande zawodyna baryp gördüler.Bir tarapdan, her ýokary tehnologiýaly pudak zynjyrynyň ähli taraplaryna düşünmek we derňemek ähli derejedäki ýolbaşçylaryň jogapkärçiligidir; beýleki tarapdan, pref-i goldamak we giňeltmek ...
  Koprak oka
 • Neşe serişdeleriniň faýly näme?

  Neşe serişdeleriniň faýly näme?

  “Drug Master File” barada aýdylanda, dürli öndürijileriň dürli reaksiýalary bar. DMF öndürijiler üçin hasaba alynmagy hökmany däl. Şeýle-de bolsa, köp sanly neşe öndürijileri önümleri üçin DMF-e ýüz tutýarlar we bellige alýarlar. Näme üçin?Işe girmek üçin geliň ...
  Koprak oka
 • Lukmançylyk enjamy üçin tebigy Paclitaxel

  Lukmançylyk enjamy üçin tebigy Paclitaxel

  Çişe garşy dermanlary ulanmakdan tapawutlylykda, paklitaksel ulanýan lukmançylyk enjamlary köplenç ýokary töwekgelçilikli interwensiýa enjamlary, şol sanda häzirki neşe serişdelerini ýoklaýan stentler, neşe şarlary we ş.m. hil töwekgelçiligine gözegçilik etmek durmuş we ölüm meselesidir.Hususan-da, neşe serişdeleriniň h ...
  Koprak oka
 • Orta güýz baýramyny belläň

  Orta güýz baýramyny belläň

  "Brightagty Aý deňziň üstünde şöhle saçýarka, uzakdan bu pursaty meniň bilen paýlaşýarsyňyz" .Miwe hasyl möwsüminde, her ýyl Orta güýz festiwalyna sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Hande işgärlerine çeken zähmetleri üçin minnetdarlyk bildirmek üçin kompaniýa aý ca sowgat gutularyny taýýarlady ...
  Koprak oka
 • Hande QC barlaghanasy

  Hande QC barlaghanasy

  Döredileli bäri Hande önümçilik gurşawyny, önümçilik enjamlaryny, önümiň hilini berk talap etdi we ähli ugurlar boýunça işgärleriň taýýarlanylmagyny we öwrenilmegini yzygiderli güýçlendirdi. Hil gözegçilik bölümimizde önüm synagyny geçirmek üçin ajaýyp QC laboratoriýasy bilen enjamlaşdyryldy. ..
  Koprak oka
 • Önüm öndürmek prosesinde hil gözegçiligini öwreniň

  Önüm öndürmek prosesinde hil gözegçiligini öwreniň

  Ösümlik çykarmakda, bölmekde we sintez etmekde uly artykmaçlyklary bolan GMP zawody hökmünde önümiň hiline gözegçilik etmek zerurdyr.Hande bio önümiň hiline gözegçilik etmekde iki bölümi bar, ýagny Hiliň barlagy bölümi (QA) we hil gözegçiligi bölümi (QC).Indiki, ou hakda öwreneliň ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2