Tehnologiýa geçiriş hyzmatlary

Hyzmat syny

Hande Biotech, global biomedikal senagaty üçin ähli taraplaýyn we toplumlaýyn täze derman gözleg we önümçilik hyzmatlaryny hödürleýär.Global derman, biotehnologiýa we lukmançylyk enjamlary kompaniýalaryna mümkinçilik döretmek arkaly, Hande Biotech täze neşe gözlegleri we ösüş prosesini öňe sürmek we dünýädäki hassalara has köp täze dermanlar we gowy dermanlar getirmegi maksat edinýär.

HADNDE 1

Çişe garşy dermanlary tehnologiýa geçirmek

Amaly önümler: poliksietilen kastor ýagy paklitaksel, liposoma paklitaksel, albumin paklitaksel, mikellar paklitaksel, agyz paklitaksel, nano paklitaksel.

Paklitaksel sanjymynyň täsiri: döş mäzini, öýken rakyny we ýumurtga keselini bejermek

----------

Hande, derman kärhanalaryna kömek etmek we önümiň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin ýokary arassa paklitaksel çig mal bilen üpjün edip biler!

Lukmançylyk we tehnika kombinasiýasynyň tehnologiýa geçirilmegi

Amaly önümler: neşe serişdelerini köpeldýän stent, neşe şary

Derman çykaryjy stent täsiri: paklitakseliň antikoagulyant täsiri arkaly gandaky lipid maddalarynyň gaýtadan goýulmagynyň öňüni alyň.

Neşe serişdeleriniň şar täsiri: lezýonlaryň galyndy stenozyny goldap biler we şar giňeldilenden soň elastik yza çekilişi azaldyp biler; Paclitaksel örtügi, restenozyň ýüze çykmagyny azaltmagyna garaşylýan damar süýümli myşsa öýjükleriniň köpelmegini saklap biler.

----------

Hande ýokary hilli paklitaksel çig mal bilen üpjün edip biler, lukmançylyk enjamlary kärhanalaryna kömek edip we önümleriň durnuklylygyny ýokarlandyryp biler!

“Paclitaxel” howpsuzlygy we üpjünçilik kepilligi

Düwnük keseline garşy dermanlaryň we damar derman örtük enjamlarynyň esasy böleginde howpsuzlyk we üpjünçilik kepilligi bu iki esasy ugur üçin möhümdir.

Taksin çinensisi

PaclitaxelGimnospermiň gabygyndan, şahalaryndan we ýapraklaryndan izolirlenen we arassalanan tebigy ikinji metabolitdir. Taxus chinensis. Bu çişe garşy gowy täsir edýär we ösen döş rak, öýken ragy, ýumurtga keseli, kelle we boýun keseli, ýumşak dokumalar üçin ulanylýar. rak we iýmit siňdiriş ulgamynyň düwnük keseli. Takus şahalary we ýapraklary leýkoz, nefrit, süýji keseli we polikistik böwrek keselini bejermek üçin ulanylýar. Bu soňky ýyllarda düwnük keseline garşy iň meşhur derman we rak keseline garşy iň täsirli dermanlaryň biri hasaplanýar indiki 20 ýylda.

Hande ekiş bazasy

“Taxus chinensis Hande” ekiş bazasy, nanunnanda on müňlerçe mu ýokary mazmunly “Taxus chinensis” ekiş bazasynda ýerleşýär, bu geljekde çig mal islegini doly kanagatlandyryp biler.

Hande paklitakseliň hasyly

Tebigy paklitaksel: ýylda 500 kg.

Semiarym sintetik paklitaksel: ýylda 600-800 kg.

“Hand paklitakseliň” önümi ýokary hilli API-leriň global islegini kanagatlandyryp biler.

Hende Paclitaxel API öndürijisi

Qualityokary hilli paklitaksel satyn almak isleseňiz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!