Salidrozid 5% - 10% rodiola ekstrakt derman çig maly

Gysga düşündiriş:

Salidrozid, guradylan köklerden we rizomlardan ýa-da Rhodiola sachalinensisiň guradylan otlaryndan alnan birleşme.Ösümligiň öňüni almak, immun funksiýasyny güýçlendirmek, garramagy gijikdirmek, ýadawlyga garşy, gipoksiýa, radiasiýa garşy, merkezi nerw ulgamyny iki taraplaýyn kadalaşdyrmak, bedeni bejermek we goramak we ş.m. wezipeleri bar, adatça hroniki bejermekde ulanylýar. hassalar we ejiz hassalar.Kliniki taýdan neýrasteniýany we newrozy bejermek, ünsi we ýady gowulaşdyrmak, beýiklikdäki polisitemiýa we gipertoniýa üçin ulanylýar;Nerw stimulýatory hökmünde akyl, özbaşdak nerw damar distoniýasy, miýasteniýa we ş.m. gowulandyrmak üçin ulanylýar;Ösümlik, radiasiýa şikesleri, amfizema, garry katarakt we ş.m. ýaly erkin radikallaryň köpelmegi bilen keseller üçin;Impotensiýa we ş.m. üçin güýçli serişde hökmünde ulanylýar;Salidrozidi taýýarlamak sport lukmançylygynda we howa giňişliginde we dürli aýratyn daşky gurşaw şertlerinde işçileriň saglygyny goramak üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Salidrozid, guradylan köklerden we rizomlardan ýa-da Rhodiola sachalinensisiň guradylan otlaryndan alnan birleşme.Ösümligiň öňüni almak, immun funksiýasyny güýçlendirmek, garramagy gijikdirmek, ýadawlyga garşy, gipoksiýa, radiasiýa garşy, merkezi nerw ulgamyny iki taraplaýyn kadalaşdyrmak, bedeni bejermek we goramak we ş.m. wezipeleri bar, adatça hroniki bejermekde ulanylýar. hassalar we ejiz hassalar.Kliniki taýdan neýrasteniýany we newrozy bejermek, ünsi we ýady gowulaşdyrmak, beýiklikdäki polisitemiýa we gipertoniýa üçin ulanylýar;Nerw stimulýatory hökmünde akyl, özbaşdak nerw damar distoniýasy, miýasteniýa we ş.m. gowulandyrmak üçin ulanylýar;Ösümlik, radiasiýa şikesleri, amfizema, garry katarakt we ş.m. ýaly erkin radikallaryň köpelmegi bilen keseller üçin;Impotensiýa we ş.m. üçin güýçli serişde hökmünde ulanylýar;Salidrozidi taýýarlamak sport lukmançylygynda we howa giňişliginde we dürli aýratyn daşky gurşaw şertlerinde işçileriň saglygyny goramak üçin ulanylýar.
1 Sal Salidrozidiň täsiri
Adaty Hytaý lukmançylygy Rhodiola roseadan alnan salidrozid, möhüm işjeň düzüm böleklerinden biridir.Gipoksiýa garşy, ýadawlyga garşy, garramaga, radiasiýa goragynda we ýürek-damar goragynda möhüm rol oýnaýar.Ösümligiň ösmegini saklap, öýjük siklini bökdäp we dürli rak kesellerinde (döş, öýken, içege, öt haltasy, glioma we ş.m.) apoptoz keselini döredip biler.Rak öýjükleriniň ösüşini bökdemekden başga-da, çişiň metastazyny hem saklap, newaskulyarizasiýanyň döremegini azaldyp biler.
Kliniki gözlegler, dermanlaryň bedene girenden soň ýürek-damar ulgamyna ep-esli derejede täsir edip biljekdigini, hassalaryň ýagdaýyny gowulaşdyryp biljekdigini görkezdi.Soňky ýyllarda dürli nerw ulgamynyň kesellerine belli bir bejeriş täsiriniň bardygy anyklandy.Gipoksiýa we ýadawlyga garşy bedeni gyjyndyryp, gan aýlanyşyny ösdürip, gemoglobiniň we kislorodyň birleşmegini aňsatlaşdyryp, gan kislorodynyň doýgunlygyny ýokarlandyryp, bedeniň kislorod sarp etmesini azaldyp, maşklaryň çydamlylygyny we ýadawlyga garşy güýçlendirip biler.
Taniniň we beýleki zyýanly maddalaryň bedeniň nemli membranasyna bölünip çykmagynyň öňüni alyp biler.Mysal üçin, Rhodiolanyň çozmagynyň öňüni alyp biler, Rhodiolanyň we bedeniň üstündäki beýleki zyýanly maddalaryň bölünip çykmagyny saklap biler we dermanlardan soň bedeniň bedenine girmeginiň öňüni alyp biler;Üsgülewige, öýken çişmesinden döreýän aýal leýkozyň ýokarlanmagyna, köpelmegine we köpelmegine gowy bejeriş täsiri bar.Salidrozid radiasiýa garşy täsir edýär.Radiasiýa sebäpli ýürekde we bagyrda LPO (lipid peroksid) önümçiligini ep-esli derejede saklap biler we lipidleri we öýjük membranasyny gorap biler.
Salidrozidiň antioksidant, akartma we radiasiýa garşy täsiri bar.Kosmetika esasan Rhodiola Rhodiolanyň gury köklerini we köklerini ulanýar.
2 Sal Salidrozidiň amaly meýdanlary
1. Derman senagaty: immuniteti ýokarlandyrmak, depressiýany ýok etmek we ýürek-damar ulgamyny goramak.
2, kosmetika: makiýa water suwy, losyon, krem, ýüz kremi, ýüz maskasy, gün şöhlesi we ş.m.

Önümiň parametrleri

KOMPANI PRA PROFILI
Haryt ady Salidrozid
CAS 10338-51-9
Himiki formula C14H20O7
Brand Hande
Möndüriji Yunnan Hande Bio-Tech Co., Ltd.
Country Kunming,China
Döredildi 1993
 BASIC MAGLUMAT
Sinonimler RODIOLOSID;beta-d-glukopyranozid, 2- (4-gidroksifenil) etil;glýukopyranozid, p-gidroksifenetil;rodosin;2- (4-GIDROXYPHENYL) ETHYL-BETA-D-GLUCOPYRANOSID;20 sany arassa arassa;HPLC tarapyndan SALIDROSID 98 +%;“RhodiolaCrenulataExtract”;SALIDROSID (P);Rhodiola Rosea (3% Rosawin, 1% Salidrozid);Rhodiola ekstrakty;Rhodiola gül ekstrakty;2- (4-gidroksifenil) etil beta-D-glukopyranozid
Gurluşy  26
Agram 300.3044
HS kody N / A
HilSkesgitlemek Kompaniýanyň spesifikasiýasy
Ctassyklamalar N / A
Derňew Müşderiniň isleglerine görä düzülen
Daş görnüşi Ak poroşok
Gazyp almagyň usuly Rodiola
Ualyllyk mümkinçilik Müşderiniň isleglerine görä düzülen
Bukja Müşderiniň isleglerine görä düzülen
Synag usuly HPLC
Logistika Köpulags
PAýmentTerms T / T, D / P, D / A.
Oterm Müşderiniň barlagyny hemişe kabul ediň;Müşderilere kadalaşdyryjy hasaba alyşda kömek ediň.

 

Hande önüm beýany

1. Kompaniýa tarapyndan satylan önümleriň hemmesi ýarym taýýar çig mal.Önümler esasan önümçilik kwalifikasiýasy bolan öndürijilere gönükdirilendir we çig mal ahyrky önüm däl.
2. Giriş bilen baglanyşykly potensial netijelilik we amaly programmalar neşir edilen edebiýatdan.Şahsy adamlar gönüden-göni ulanmagy maslahat bermeýärler we şahsy satyn almalar ret edilýär.
3. Bu web sahypasyndaky suratlar we önüm maglumatlary diňe salgylanmak üçin ulanylýar we hakyky önüm agdyklyk eder.


  • Öňki:
  • Indiki: