Biz hakda

Hande

1993-nji ýylda döredilen Hande Bio-Tech, dünýäde meşhurlyk gazanan öňdebaryjy API öndürijileridir.EUB, ABŞ, Kanada, Awstraliýa, Japanaponiýa, Hindistan, Russiýa, Hytaý, Koreýa, Singapur we ş.m. gözegçilik ediji guramalar tarapyndan tassykladyk.

30 ýylyň dowamynda Hande halkara derman kärhanalarynyň we tebigy esasly kärhanalaryň uzak möhletli hyzmatdaşy boldy.Olaryň köpüsi Hande bilen 20 ýyldan gowrak wagt bäri hyzmatdaşlyk edýär.Gözleg we gözleg işlerinden başlap, synag toparlary, tassyklama, kliniki synag, tassyklamak we sanawlaşdyrmak üçin ýüz tutmakdan başlap, müşderilere ähli amalda ýoldaşlyk edýäris we önümlerden, synaglardan, gözleglerden, amalyýetlerden, ýerine ýetirişden we beýleki taraplardan goldaw berýäris.

Şol bir wagtyň özünde, Hande tebigy gazyp alyş önümleriniň onlarçasynyň gözleglerini, netijeliligini we ulanylyşyny toplady we dürli amaly ugurlardaky müşderiler üçin bir bitewi hyzmat we ygtybarly önüm üpjünçiligini üpjün etdi.Kompaniýa dünýäniň çar künjeginde müşderilere hyzmat edýär we 20-den gowrak ýurtda paýlanýar.

• Hil aýratynlyklary köpmilletli farmakopoeýa standartlaryna laýyk gelýär
• 14 ýurtda ýa-da sebitde hasaba alynmak, dünýä bazaryny giňeltmek üçin müşderiler bilen hyzmatdaşlyk ediň
• Haramlyk gözlegleri üçin ýeterlik maglumatlar
• Uzak möhletli durnuklylyk maglumatlaryna daýanmak bilen, önüm bäş ýyla çenli işleýär
• HPLC, GC, IR, ICP-OES we ş.m. bilen enjamlaşdyrylan kompaniýa.
• Önüm öndürmek prosesi howpsuz we ekologiýa taýdan arassa.
• Cöriteleşdirilen COA, dürli müşderiniň hil talaplaryna laýyk geliň

kompaniýa (3)

Üpjünçilik zynjyrynyň artykmaçlygy

Üpjünçilik zynjyrynyň artykmaçlygy
Ewewler emeli usulda organiki taýdan ösdürilýär
Çig maldan API-lere berk gözegçilik
Pestisidleriň galyndylary we agyr metallar ýok

Gaplamagyň artykmaçlyklary

Birnäçe DMF içki gaplama: Goňur aýna çüýşe, polietilen halta, folga halta
Birnäçe gaplama aýratynlyklary
R&D-den köpçülikleýin önümçilige çenli müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryň
Daşarky gaplama çäk synagyndan geçdi

Logistika we hyzmat edýär

Howa transporty
Birnäçe töleg şertlerini goldaň: T / T, D / P, D / A.
24 sagat çalt jogap hyzmaty
CDMO, birnäçe talaplaryňyza laýyk geliň
Müşderiniň barlagyny hemişe kabul ediň

Satuw artykmaçlyklary

1999-njy ýyldan bäri Hande 449 partiýa önümini satdy, hilini yzyna gaýtarmazdan Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Awstraliýa, Hindistan, Günorta-Gündogar Aziýa we Hytaýa satyldy.Hytaýyň önümçilik pudagynda iň ýokary hilli kepillik bilen Hande: TEVA, INTAS, COOK, EMCURE… we ş.m. ýaly meşhur kostýumçylara hyzmat etdi.