Sefarantin 98% CAS 481-49-2 Derman çig maly

Gysga düşündiriş:

Sefarantin, tetragoniaceae ösümliklerinden izolirlenen we çykarylýan iki benzil izowalin alkaloiddir. Bu çişe, gyzzyrma garşy, antibakterial we immun funksiýasyny kadalaşdyrmak funksiýalaryna eýedir. Häzirki zaman gözlegleri retikuloendoteliýany stimulirlemegiň hem bardygyny görkezýär. ulgamy, gematopoetiki dokumany işjeňleşdirmek we süňk ýiliginiň dokumalarynyň köpelmegine kömek etmek. Şonuň üçin sefantin pes zäherli we täsirli leýkositleri ýokarlandyrýan derman hasaplanýar. 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Sefarantiniň tanyşdyrylyşy
Sefarantin, tetragoniaceae ösümliklerinden izolirlenen we çykarylýan iki benzil izowalin alkaloiddir. Bu çişe, gyzzyrma garşy, antibakterial we immun funksiýasyny kadalaşdyrmak funksiýalaryna eýedir. Häzirki zaman gözlegleri retikuloendoteliýany stimulirlemegiň hem bardygyny görkezýär. ulgamy, gematopoetiki dokumany işjeňleşdirmek we süňk ýiliginiň dokumalarynyň köpelmegine kömek etmek. Şonuň üçin sefantin pes zäherli we täsirli leýkositleri ýokarlandyrýan derman hasaplanýar.Häzirki wagtda hytaýly alymlar gaty az mukdarda sefantiniň täze koronawirusyň ýaýramagynyň we ýaýramagynyň öňüni alyp biljekdigini anykladylar.
sefarantiniň roly
Hrizantemiň antitora garşy täsiri bar. Sefarantiniň ýeke-täk ulanylmagy, çiş öýjükleriniň köpelmegini bökdäp we bedeniň immunitetini ýokarlandyryp, çişe garşy täsir edip biler. öýjükleriň neşe garşylygy. Esasy mehanizm, sefantiniň plazma membranasynyň işine päsgel bermek arkaly öýjüklerde antikanser dermanlarynyň ýygnanmagyny artdyryp biler. Mundan başga-da, sefantin çiş öýjükleriniň radioterapiýa duýgurlygyny ýokarlandyryp biler. Sefarantiniň çiş täsiri: sefantin bedeniň immunitetini güýçlendirip, bedeniň çişe garşy ukybyny güýçlendirip biler. Makrofaglar çiş öýjüklerini aýratyn tanap we öldürip biler we çişe garşy immunitetde möhüm rol oýnap biler. Şeýle-de bolsa, tumorigenezli adamlarda makrofaglar köplenç bolýar inhibitirlenen. Hrizantin, täsiri bilen baglanyşykly bolup biljek makrofaglary işjeňleşdirip bilerçiş bejergisinde.
2022-nji ýylyň 10-njy maýynda hytaý alymlary tarapyndan açylan COVID-19-ny bejermek üçin täze derman milli oýlap tapyş patenti berildi. Patent spesifikasiýasy 10μM (mikromol / L) sefantantiniň koronawirusyň 15,393 faktor bilen köpelmegini gadagan edýändigini görkezýär. .
Sefarantiniň amaly meýdanlary
Lukmançylykda ulanylýar (COVID-19).

Önümiň parametrleri

KOMPANI PRA PROFILI
Haryt ady Cepharanthine
CAS 481-49-2
Himiki formula C37H38N2O6
Brand Hande
Möndüriji Nanunnan Hande Bio-Tech Co., Ltd.
Country Kunming, Hytaý
Döredildi 1993
 BASIC MAGLUMAT
Sinonimler 1H-4,6: 16,19-Dietheno-21,25-meteno-12H- [1,3] dioksolo [4,5-g] pirido [2 ', 3': 17,18] [1,10] dioksakloeikosino [2,3,4-ij] izoquinolin, 2,3,13,14,14a, 15,26,26a-oktahidro-22,30-dimetoksi-1,14-dimetil -, (14aS, 26aR) -; Sefarantin,> = 98%; Sefaranthin, 98%, Stefaniajaponica (Thunb.) Miers; Sefarantine ||| CEPARANTHINE; CEPARANTHIN; CEPARANTHINE; OXYACANTHAN, 6 ', 12'-DIMETHOXY-2,2'-2H'L (METHILLENEBIS (OXY)) -; sefarantin
Gurluşy  Cepharanthine CAS 481-49-2
Agram
606.71
HS kody N / A
HilSkesgitlemek Kompaniýanyň spesifikasiýasy
Ctassyklamalar N / A
Derňew Müşderiniň isleglerine görä düzülen
Daş görnüşi Ak kristallar
Gazyp almagyň usuly Stefania japonica (Thunb.) Miers
Ualyllyk mümkinçilik Müşderiniň isleglerine görä düzülen
Bukja Müşderiniň isleglerine görä düzülen
Synag usuly HPLC
Logistika Birnäçe ulag
PAýmentTerms T / T, D / P, D / A.
Oterm Müşderiniň barlagyny hemişe kabul ediň;Müşderilere kadalaşdyryjy hasaba alyşda kömek ediň.

Hande önüminiň beýany:

1. Kompaniýa tarapyndan satylan önümleriň hemmesi ýarym taýýar çig mal.Önümler esasan önümçilik kwalifikasiýasy bolan öndürijilere gönükdirilendir we çig mal ahyrky önüm däl.
2. Giriş bilen baglanyşykly potensial netijelilik we amaly programmalar hemmesi neşir edilen edebiýatdan.Şahsy adamlar gönüden-göni ulanmagy maslahat bermeýärler we şahsy satyn almalar ret edilýär.
3. Bu web sahypasyndaky suratlar we önüm maglumatlary diňe salgylanmak üçin ulanylýar we hakyky önüm agdyklyk eder.

Hande zawody:

1993-nji ýylyň awgust aýynda döredilen nanunnan hande Biotehnologiýa Co., biotehnologiýa gözlegleri we ösüşi boýunça ýöriteleşen ýokary tehnologiýaly kärhana.Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, hande ajaýyp hil ulgamyny döretdi, önümleriň hilini ýokary standartlara laýyklykda gözegçilikde saklady we önümçilik kuwwatynyň önüm bahasyny ýokarlandyrdy.Önümleri köpmilletli kanunlaryň we düzgünnamalaryň kepilnamasyndan geçdi we her kimiň rahatlygyny döredýän ösümlik çig mal öndürijisine öwrüldi.

Hande zawody

Çig mal we kärhanalary iň oňat üpjün ediji boluň!

E-poçta iberip, meniň bilen habarlaşmaga hoş geldiňizmarketing@handebio.com


  • Öňki:
  • Indiki: