Wakalar

 • Ginseng ekstrakty barada näme bilýärsiňiz?

  Ginseng ekstrakty barada näme bilýärsiňiz?

  Ginseng barada aýdylanda, onuň möhüm energiýany güýçlendirmek, dalak we öýkenleri güýçlendirmek, tüýküligi we suwsuzlygy ýokarlandyrmak, nerwleri köşeşdirmek we akyl-paýhasy gowulaşdyrmak ýaly köp funksiýasyny tötänleýin agzap bileris. ginseng önümleri bilen gyzyklanýar, siz ...
  Koprak oka
 • “Hande Technology Transfer Service-Albumin Bound Paclitaxel”

  “Hande Technology Transfer Service-Albumin Bound Paclitaxel”

  “Albumin Bound Paclitaxel” önümçilikdäki optimizasiýasy we işe başlaly bäri hassalardaky roly üçin köp öwgä eýe boldy!Ozal paklitaksel we albumin bilen baglanyşykly paklitaksel barada gysgaça düşündiriş berdik. Häzirki wagtda, Handeniň tehnologiýa geçiriş hyzmatyna göz aýlalyň —— albumi ...
  Koprak oka
 • 10-Deasetilbakkatiniň (10-DAB) artykmaçlyklary näme?

  10-Deasetilbakkatiniň (10-DAB) artykmaçlyklary näme?

  10-Deasetilbakkatin, uly potensiala eýe bolan tebigy birleşme! 10-Deasetilbakkatin, düwnük keselini bejermek üçin ulanylýan himiki bejeriş serişdesi bolan paklitaksel öndürmek üçin başlangyç material hökmünde ulanylýan agaç agajynyň (Taxus baccata) ýapraklaryndan tapylan himiki birleşme. Pes zäherlilik ýaly peýdalar bilen ...
  Koprak oka
 • Rak bilen göreşmegiň has ygtybarly we täsirli usuly?Tebigy Paclitaxel

  Rak bilen göreşmegiň has ygtybarly we täsirli usuly?Tebigy Paclitaxel

  Düwnük keseline garşy has ygtybarly we has täsirli ýol gözleýärsiňizmi? Tebigy paklitakselden başga bir zat gözlemäň! Pacificuwaş umman agajyndan alnan tebigy paklitaksel sintetik paklitakselden köp peýdalary hödürleýär. Zäherlilik derejesi pes, has täsirli we neşe garşylygy töwekgelçiligi peselýär , tebigy paslit ...
  Koprak oka
 • Sanjymly asma (Albumin Bound) üçin Paclitaxel bilen Paclitaxel arasynda nähili baglanyşyk bar?

  Sanjymly asma (Albumin Bound) üçin Paclitaxel bilen Paclitaxel arasynda nähili baglanyşyk bar?

  Sanjymly asma üçin paklitaksel, paklitaksel we albumin bilen baglanyşykly paklitaksel näme? Esasy ulanylyşy haýsylar? Bu makalada gysgaça suratlandyrarys.Paclitaxel: Gimnospermous taks çinisiniň gabygyndan, şahalaryndan we ýapraklaryndan izolirlenen we arassalanan tebigy ikinji derejeli metabolit ...
  Koprak oka
 • Ekdysteronyň akartma täsiriniň bardygyny bilýärsiňizmi?

  Ekdysteronyň akartma täsiriniň bardygyny bilýärsiňizmi?

  Ekdysteron (20HE), lukmançylykda, iýmit goşundylarynda, kosmetikada ulanylyp bilinýän, soň bolsa oba hojalygyny ösdürip ýetişdirmek pudagyna täsir edip biljek tebigy ösümlik ekstrakty hökmünde, onuň esasy täsirini bilýärsiňizmi?Lukmançylyk: kollagen sintezini, aritmiýa we ýadawlyga garşy göreş.Iýmit goşundysy: stimul ...
  Koprak oka
 • Nanunnan Hande Bio-Tehniki Bahar baýramy barada bildiriş

  Nanunnan Hande Bio-Tehniki Bahar baýramy barada bildiriş

  Gadyrly müşderilerimiz we dostlarymyz, Bahar baýramy dynç alyşy 2023-nji ýylyň 21-nji ýanwaryndan 27-nji ýanwaryna çenli jemi 7 gün dowam edýär. 28-nji ýanwarda (şenbe) we 29-njy ýanwarda (ýekşenbe) işlemeli. Ynamyňyz we goldawyňyz üçin sag boluň, we Täze ýylyňyz gutly bolsun! Täze ýylda hemme zat gowy bolar!NOTOK ...
  Koprak oka
 • Tebigy Paclitaxel VS Semiarym sintetik Paclitaxel (II)

  Tebigy Paclitaxel VS Semiarym sintetik Paclitaxel (II)

  Yew taks çinensiniň ekstrakty tebigy gyrymsy ösümliklerden alynýar, goýulýar, baldak, deri, kök esasy maddalary öz içine alýar: ýew alkali diterpenoid birleşmeleri, ýew ning A, ýew, H, ýew, K, l, ýew alkali, jinsong sary keton, A-dan çykýan eňňit, bu keton keton, jinsong goşa ýel ...
  Koprak oka
 • Tebigy Paclitaxel VS Semiarym sintetik Paclitaxel (I)

  Tebigy Paclitaxel VS Semiarym sintetik Paclitaxel (I)

  Enjam dermanlary Paclitaxel, antikanser serişdesi hökmünde dürli sanjymlarda we enjamlarda giňden ulanylýar.Esasan tebigy gazyp almak we sintez etmek arkaly ýasalýar.Tebigy çykarylan paklitakseliň ösümlik çeşmesi bolan Taxus Chinensis, gaty az we uzyn ösüş sikli, bir topar sintez ...
  Koprak oka
 • Q10 koenziminiň işi we netijeliligi

  Q10 koenziminiň işi we netijeliligi

  Koenzim Q10 ýüregiň energiýa goragçysydyr. Esasan ýürek üçin güýç berýär we aterosklerozyň we ýadawlygyň öňüni almak wezipesini ýerine ýetirýär. Şeýle hem öýjükleri erkin radikal zeperlerden gorap biljek güýçli antioksidantdyr. Geliň, göz aýlalyň. koenzim Q1-iň roly we netijeliligi ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň Q10 koenziminiň ýok edilmegi, miokardyň öňüni alyp bilermi?

  Hytaýyň Q10 koenziminiň ýok edilmegi, miokardyň öňüni alyp bilermi?

  Epidemiýanyň ilkinji ýokary derejesi 2022-nji ýylyň 16-njy dekabrynda, epidemiýa liberallaşdyrylansoň we iň ýokary derejeden soň ýokaşan köp adamyň döşüň gysylmagy we döş agyrylary ýaly alamatlar ýüze çykdy we aýry-aýry hünärmenler Q10 koenziminiň bolup biljekdigini öňe sürdüler. dikeldilenden soň dolduryldy, ...
  Koprak oka
 • Adaty süýjüdirijiler hakda näme bilýärsiňiz?

  Adaty süýjüdirijiler hakda näme bilýärsiňiz?

  Süýjüdirijiler barada aýdanymyzda, belki iýmit hakda pikir edip bileris. Iýmit önümleriniň köpüsinde süýjüdirijiler bar. Näme bilýärsiňiz?Süýjüdirijiniň kesgitlemesi: Süýjüdirijiler alkogolsyz içgilere süýji tagam berip biljek iýmit goşundylaryna degişlidir. Iýmitleniş gymmatyna görä, süýjüdirijileri ýokumly maddalara bölmek bolar ...
  Koprak oka
 • Bagtly täze ýyl

  Bagtly täze ýyl

  Hormatly Hande müşderileri the Geçen ýylda Hande Biologiýasyna beren goldawyňyz we ünsüňiz üçin köp sag boluň. 2023-nji ýylda Täze ýyl gününiň gelmegi mynasybetli Hande Biology hemmelere baýramçylyk, bagtly maşgala we jan saglyk arzuw edýär!Nanunnan Hande Biotehnologiýa Co., Ltd 1-nji ýanwar, ...
  Koprak oka
 • Braziliýa ANVISA-nyň API üçin kadalaşdyryjy talaplary

  Braziliýa ANVISA-nyň API üçin kadalaşdyryjy talaplary

  Jemgyýetiň ösmegi we lukmançylyk derejesiniň ýokarlanmagy bilen dünýädäki ýurtlaryň neşe serişdelerinde, lukmançylyk enjamlarynda we neşe serişdelerinde ulanylýan API-lerdäki talaplary ýylsaýyn has kynlaşýar, bu neşe önümçiliginiň howpsuzlygyny kepillendirýär!Düzgünnama göz aýlalyň ...
  Koprak oka
 • Albumin bilen baglanyşykly paklitakseliň aýratynlyklary

  Albumin bilen baglanyşykly paklitakseliň aýratynlyklary

  Paclitaxel, mikrotubula garşy täze derman bolup, ýumurtgalyk düwnük keselini, döş mäzini, öýken rakyny, kelle we boýun çişlerini, özofagus düwnük keselini, aşgazan düwnük keselini we ýumşak dokuma sarkomasyny kliniki bejermekde giňden ulanylýar. Soňky ýyllarda albumin bilen baglanyşykly taksol döredildi. yzygiderli gözleg arkaly ...
  Koprak oka
 • Albumin bilen baglanyşykly paklitakseliň artykmaçlyklary

  Albumin bilen baglanyşykly paklitakseliň artykmaçlyklary

  “Paclitaxel” üç nesil himiýa bejergisiniň nusgawy dermanlaryndan biridir, ýöne suwuň erginligi pes we organiki erginler bilen eremeli. Albumin bilen baglanyşykly paklitaksel, tebigy albuminiň kömegi bilen neşe serişdeleriniň iberilmegini we paklitakseliň bio-elýeterliligini ýokarlandyrmak üçin nanotehnologiýany ulanýar. Bu n ...
  Koprak oka
 • Melatonin, bilmeýän üç zadyňyz

  Melatonin, bilmeýän üç zadyňyz

  Melatonin (MT) barada aýdylanda, adamlar köplenç XXX markaly iýmit goşundylary hakda köp pikir edýärler; her gezek alynýan melatoniniň dozasy peýdalymy?Internet döwründe bu meseleler ýeterlik däl bolmaly. Adamlaryň başarmagy üçin internetde köp sanly makalany we maglumatlary alyp bolýar ...
  Koprak oka
 • Albumin bilen baglanyşykly paklitakseliň öňüni almak nämä gerek?

  Albumin bilen baglanyşykly paklitakseliň öňüni almak nämä gerek?

  Häzirki wagtda Hytaýda bazarda paklitakseliň üç görnüşi bar, şol sanda paklitaksel sanjymy, Liposomal paklitaksel we Albumin bilen baglanyşykly paklitaksel. Sanjym üçin iki paklitaksel sanjymy we Liposomal paklitaksel allergiýa garşy dermanlar bilen bejermeli, ýöne näme üçin Albu? ..
  Koprak oka
 • Albin bilen baglanyşykly paklitakseliň, antikanser serişdesi

  Albin bilen baglanyşykly paklitakseliň, antikanser serişdesi

  “Paclitaxel”, takusdan alnan tebigy önüm bolup, çiş öýjükleriniň mitozynyň öňüni almak üçin tubuliniň üstünde hereket edýär. Şu wagta çenli paklitaksel tapylan iň oňat tebigy rak keselidir. Bu giň spektrli himiýa terapiýasydyr we bar döş bejergisinde gowy kliniki netijelilik ...
  Koprak oka
 • Soýa izoflawonlarynyň täsiri näme?

  Soýa izoflawonlarynyň täsiri näme?

  Gündelik durmuşymyzda soýa, örän ýokumly iýmit bolan iýmit hökmünde adamlar tarapyndan gaty gowy görülýär. Soýadan dürli täsirli maddalar çykarylyp bilner we olaryň ulanylyşy hem soýa izoflawonlary ýaly örän giňdir.Soý Isoflawones näme? Geliň, seredeliň!Soya izoflawon ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/8