Kärhananyň işi

Kärhananyň işi

Kärhanalaryň we işgärleriň umumy ösüşini durmuşa geçirmäge, goşmaça baha hyzmatlaryny bermäge we müşderiler bilen bilelikde ösmäge çalyşyň.

Kärhananyň güýji

Kärhananyň işi, köp babatda kärhana işgärleriniň hünär saglygyny gorap saklaýar we kärhanalaryň sazlaşykly ösmegine kömek edýär.Kärhanalaryň we işgärleriň umumy ösüşine ýetmäge, goşmaça gymmatly hyzmatlary bermäge we müşderiler bilen ösmäge, dünýädäki müşderileriň ýüzbe-ýüz aragatnaşyk mümkinçiliklerini gowulaşdyrmaga we ähli taraplaýyn ösüşe ýetmäge çalyşyň.

Korporatiw okuw

Hande korporatiw okuwynyň maksady, işgärleriň bilimlerini, başarnyklaryny, iş usullaryny, işe bolan garaýyşlaryny we iş gymmatlyklaryny ýokarlandyrmak we ýokarlandyrmak, şeýlelik bilen şahsyýetleriň we kärhanalaryň işini gowulandyrmak we kärhanalaryň yzygiderli ösüşini ýokarlandyrmak üçin mümkinçiliklerini artdyrmakdyr. şahsyýetler.Kärhanalaryň we şahsyýetleriň goşa ösüşine göz ýetiriň.

Kärhananyň işi 03
Kärhananyň işi 01
Kärhananyň işi 02

Müşderi barlagy we kadalaşdyryjy barlag

20 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda, Hand ýüzlerçe müşderi barlagyny we kadalaşdyryjy barlaglary aldy.

Müşderi barlagy 01
Müşderi barlagy 02
Müşderi barlagy 03
Düzgünleşdiriji audit 01
Düzgünleşdiriji audit 02

Hande CPHI sergisi

Hande has köp müşderi Hande önümlerine we tehniki hyzmatlaryna düşünip biler ýaly, içerde we daşary ýurtlarda CPHI sergilerine ençeme gezek gatnaşdy.

Hindistan CPHI

Hindistan CPHI

Germaniýa CPHI

Germaniýa CPHI

Şanhaý CPHI

Şanhaý CPHI

Ispaniýa CPHI

Ispaniýa CPHI

2018 Şanhaý CPHI

2018 Şanhaý CPHI

2019 Şanhaý CPHI

2019 Şanhaý CPHI

2019 Hindistan CPHI

2019 Hindistan CPHI

2018 Hindistan CPHI

2018 Hindistan CPHI

2018 Ispan CPHI

2018 Ispan CPHI

2019 German CPHI

2019 German CPHI

2022 Frankfurt CPHI 01
2022 Frankfurt CPHI 02
2022 Frankfurt CPHI 03
2022 Frankfurt CPHI 04

2022 Frankfurt CPHI

Zawoda baryp görmek we iş hakda gepleşik geçirmek üçin hoş geldiňiz.

Hande içerde we daşary ýurtdaky dürli gatlakdaky dostlary görmek we ýol görkezmek we ajaýyp karýerany döretmek üçin bilelikde işlemek üçin mähirli garşylaýar!