Ginseng ekstrakty barada näme bilýärsiňiz?

Ginseng barada aýdylanda, onuň möhüm energiýany güýçlendirmek, dalak we öýkenleri güýçlendirmek, tüýküligi we suwsuzlygy ýokarlandyrmak, nerwleri köşeşdirmek we akyl-paýhasy gowulaşdyrmak ýaly köp funksiýasyny tötänleýin agzap bileris. ginseng önümleri bilen gyzyklanýan bolsaňyz, lukmanyň maslahatyna eýermeli we bedeniňize dogry çemeleşmeli.

Häzirki wagtda esasy ünsümiz ginseng däl-de, eýsemginseng ekstrakty.Näme bilýärsiňiz? Geliň, ginseng ekstraktynyň bilimine gysgaça düşüneliň!

Ginseng ekstrakty barada näme bilýärsiňiz?

Ginseng ekstrakty näme?

Ginseng ekstraktyesasan ginsengiň kökünden we baldaklaryndan alynýar we esasy işjeň düzümi ginsenoziddir. Ginsenozidlere Ginsenozidler Ra1, Ra2,Rb1, Rb2,Rb3Mundan başga-da, ginseng ekstrakty adam bedeni tarapyndan talap edilýän käbir beýleki elementleri hem öz içine alýar.

Ginsenozid, umumy ginsenozid diýlip hem bilinýär, köp sanly beýleki işjeň maddalary öz içine alýar. Ginseng ekstraktynyň täsiri esasan ginsenozid tarapyndan ýüze çykýar.

Ginseng ekstraktynyň esasy goşundylary haýsylar?

Lukmançylyk we saglygy goraýyş:Güýçli ýadawlyga we garrylyga garşy täsirleri sebäpliginseng ekstrakty, ginseng ýa-da ginseng ekstraktyna esaslanýan dermanlar ýa-da saglygy goraýyş önümleri hem bazarda köpelýär. Fatadawlyga, garramaga we beýniniň saglyk iýmitleriniň köpüsinde ginseng / ginseng ekstrakty bar.

Kosmetika:Düwürtikleri aýyryp, ýygyrtlary azaldyp, deri öýjüklerini işjeňleşdirip we deriniň çeýeligini ýokarlandyryp bilýän kosmetika ýasamak üçin köplenç ulanylýar.

Iýmit:Iýmitde we iýmit goşundysy hökmünde hem ulanylyp bilner.

Häzirki wagtda onuň ulanylyş dozalarynda esasan çaklama, losyon, sanjym, planşet, kapsula we ş.m. bar.

Ginseng ekstrakty barada has giňişleýin bilesiňiz gelýärmi? Biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz!

Nanunnan Hande Bio-Tehas 30 ýyl ösümlik çykarmak bilen meşgullanýar, köp ýyllyk önümçilik tejribesi we önümleri baý. Islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz! (Whatsapp / Wechat: +86 18187887160)


Iş wagty: 24-2023-nji fewral