“Hande Technology Transfer Service-Albumin Bound Paclitaxel”

“Albumin Bound Paclitaxel” önümçilikdäki optimizasiýasy we işe başlaly bäri hassalardaky roly üçin köp öwgä eýe boldy!

“Hande Technology Transfer Service-Albumin Bound Paclitaxel”

Ozal paklitakseliň gysgaça düşündirişini berdik wealbumin bilen baglanyşykly paklitaksel.Bu gün, geliň, Hande tehnologiýa geçiriş hyzmatyna göz aýlalyň —— albumin baglanan paklitaksel!

Hande önümçilik bilen meşgullandypaclitaxel APIÖnümçilik prosesi we işleýşi standartlaşdyryldy, önümçilik liniýasy birleşdirildi, önümçilik we işgärleri dolandyrmak kompaniýa tarapyndan işlenip düzülen GMP hil dolandyryş ulgamyna berk laýyk gelýär we köpmilletli resminamalary bellige alýar. Bu API örän baý tejribesi bolan öndüriji.

Üznüksiz gözleg we tagallalar bilen Hande diňe API öndürmekden tebigy ösümliklerden alnan dürli çig mal öndürmeklige öwrüldi; Indi müşderilere çalt we netijeli jogap berip bileris, goşmaça tehniki hyzmatlary hödürlemek ýaly önümleri üpjün edip, müşderileriň isleglerini hakykatdanam kanagatlandyryp bileris. , Hande brendini ähli ugurlarda guruň we bir nokatly hyzmaty gazanmak.

Albin bilen baglanan paklitaksel üçin Hande, paklitaksel API üpjünçiligini kanagatlandyryp bildi we soňky önümi öndüreninde müşderilere ýokary hilli dermanlary döretmäge kömek etdi - albumin bilen baglanan paklitaksel we önümçilikde ýüze çykýan kynçylyklary hasam azaldyp biler .Hande häzirki wagtda bermäge borçlanýarpaklitakselden albumin baglanan paklitaksele tehnologiýa geçiriş hyzmatlary. Gyzyklanýan kompaniýalar, hyzmatlarymyzy has giňişleýin öwrenmek üçin hoş geldiňiz! (Whatsapp / Wechat: +86 18187887160)


Iş wagty: 17-2023-nji fewral